zmiany w zarządzeniu Nr 16/2009, 75/2010, 85/2010

Zarządzenie Nr 72/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 19 grudnia 2008 roku

 

w sprawie powołania Komisji do Spraw Stypendiów w Ramach Kształcenia Zamawianego

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz  § 86 ust.1 i ust.2 Statutu Uniwersytetu zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W związku z  podpisaniem Umowy nr 02/DSW/4.1.2/2008 z dn. 18 grudnia                 2008 r.  pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz  w związku z uruchomieniem na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Instytucie Matematyki „Zamawiania kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” dla kierunku Matematyka o specjalności Zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce, wobec zatwierdzenia Decyzją Ministra Nauki                  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 grudnia 2008 r.  znak DSS-632-29/08 zasad przyznawania stypendiów na kierunkach/specjalnościach zamawianych, na wniosek Dyrektora i Rady Instytutu Matematyki powołuje się Komisję do Spraw Stypendiów w Ramach Kształcenia Zamawianego, działającą przy Instytucie Matematyki, dla w/w specjalności w następującym składzie:

1) dr Kazimiera Dyrda - przewodniczący,

2) dr Michał Stachura - członek,

3) mgr Jolanta Raczyńska - członek,

4) Paulina Kasińska – członek.

 

2. W razie potrzeby, w  szczególności w przypadku, gdy członek Komisji nie może wykonywać czynności, albo wykonuje je w sposób nienależyty, na wniosek Dyrektora i Rady Instytutu Matematyki lub rektor z własnej inicjatywy może dokonać zmiany w składzie Komisji.

§ 2

1.      Do obowiązków Komisji, o której mowa w § 1 ust.1 Zarządzenia  należy:

1)      przeprowadzenie na podstawie pisemnych wniosków postępowania w sprawie przyznania stypendiów na kierunkach/specjalnościach zamawianych studentom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

2)      ustalenie listy rankingowej studentów,

3)      ustalenie listy studentów, którym przyznano stypendium,

4)      prowadzenie i  gromadzenia stosownej dokumentacji.

 

2.      Z czynności przeprowadzanych przez Komisję sporządzone zostają stosowne  protokoły, z których wynikać ma jakie czynności zostały dokonane i  co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono. Protokoły podpisane zostają przez wszystkich członków Komisji biorących udział w czynnościach.  

§ 3

1.      Ustala się wzory niżej wymienionych  dokumentów:

1)      wniosku o przyznanie stypendium w ramach kształcenia zamawianego,

2)      oświadczenia studenta o numerze rachunku bankowego,

3)      zobowiązania do odstąpienia pobierania stypendium w przypadku zaprzestania uczestnictwa w kształceniu zamawianym.

2.      Wzory dokumentów, o których mowa w ust.1 stanowią załącznik do Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:28:49

Liczba wyświetleń strony: 6721

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka