Zarządzenie Nr 21/2008

Zarządzenie Nr  21/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego   w Kielcach

 

z dnia  21 maja 2008 roku

 

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia
w roku akademickim  2008/2009

 

            Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo                     o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2008/2009 w wysokości:

1)      kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej     -           120 zł

b) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  -           120 zł

c) malarstwo                                                                        -           120 zł

d) pozostałe kierunki                                                          -             85 zł

        

 

2)      studia podyplomowe                                                             -             80 zł

3)      kursy dokształcające                                                            -             20 zł

2.      Opłata określona w § 1 ust.1 pkt.1 umożliwia rejestrację na obie formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) w obrębie wybranego przez kandydata kierunku studiów.

 

 

§ 2

 

1.      Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi.

2.      Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są studenci UJK, podejmujący za zgodą dziekanów, studia na drugim kierunku.

3.      Absolwenci studiów pierwszego stopnia UJK, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 % kwoty ustalonej w § 1 ust. 1 pkt. 1.

 

§ 3

 

1.      Materiały marketingowo-promocyjne UJK finansowane są z funduszu utworzonego
z wpływów z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 15%.

2.      Koszty przygotowania, obsługi i serwisu elektronicznej rekrutacji oraz organizacja działań marketingowo-promocyjnych adresowanych do kandydatów na studia, finansowane są
z pozostałych wpływów z opłaty rekrutacyjnej.

3.      Fundusz pozostaje w dyspozycji prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:56:54

Liczba wyświetleń strony: 8136

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka