zmiany w zarządzeniu Nr 35/2009

Zarządzenie Nr  41/ 2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

 w Kielcach

 

z dnia 24 września 2008 roku

 

w sprawie powierzenia pracownikom Uniwersytetu określonych obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej oraz w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności  w zakresie prowadzenia rachunkowości

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr  164, poz. 1365 z późn. zm.),  art. 44 ust. 2 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. O finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz  art. 4 ust.5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr.76, poz. 694 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się pisemny system upoważnień w zakresie dyspozycji przydzielonych im środków finansowych i majątkowych oraz obowiązków i odpowiedzialności w tym zakresie dla prorektorów, dziekanów, kanclerza i zastępcy kanclerza ds. Filii. Upoważnień tych udziela rektor, z tym że dla zastępcy kanclerza ds. Filii na wniosek prorektora ds. Filii.

2.       Obowiązki i odpowiedzialność, z zastrzeżeniem ust.3 Zarządzenia, w zakresie:

1)     prowadzenia rachunkowości Uniwersytetu,

2)     wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)     dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)     dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

zostają powierzone Kwestorowi Uniwersytetu.

 

3.      Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1)     prowadzenia rachunkowości Filii,

2)     wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi Filii,

3)     dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Filii,

4)     dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Filii,

zostają powierzone Zastępcy Kwestora ds. Filii.

 

4.       Wprowadza się system pisemnych potwierdzeń przyjęcia upoważnień do dysponowania środkami finansowymi i majątkowymi oraz odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej oraz za prowadzenie rachunkowości, o których mowa w ust. 1, ust.2 i ust.3.

 

§ 2

 

Ewidencje upoważnień, o których mowa w § 1 w  imieniu rektora prowadzi kwestor.

 

§ 3

 

1.      Upoważnienia oraz potwierdzenia upoważnień  o przyjęciu odpowiedzialności sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazywany jest do Działu Kadr w celu dołączania do akt osobowych, drugi egzemplarz otrzymuje pracownik, który został upoważniony do dysponowania przydzielonymi mu środkami finansowymi, a trzeci egzemplarz przekazywany jest kwestorowi.

2.      Wzory upoważnień oraz potwierdzeń przyjęcia upoważnień, o których mowa w § 1 ust. 1, ust. 2 określają załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.

3.      Wzór upoważnienia oraz wyrażenie zgody przez kwestora i zastępcę kwestora stanowią określają załączniki  nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8.

 

§ 4

 

Limit środków finansowych przydzielonych wydziałom , prorektorom oraz Kanclerzowi określa uchwała Senatu w sprawie planu rzeczowo-finansowego na dany rok kalendarzowy.

 

§ 5

 

Traci moc zarządzenie nr 42/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2005 r. w sprawie powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Uczelni oraz zarządzenie nr 56/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego z dnia 3 października 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia rektora nr 42/2005 z dnia 27 września 2005 r. dotyczącego powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Uczelni.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 12:23:14

Liczba wyświetleń strony: 7202

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka