Zarządzenie Nr 22/2008

Zarządzenie Nr 22/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 21 maja 2008 roku

 

w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Rejestracja kandydatów na studia

1.      Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej (ER) pod adresem internetowym https://www.pu.kielce.pl/rekrutacja obsługiwanym przez Dział Nauczania.

2.      Rejestracja internetowa będzie czynna przez całą dobę w okresie rejestracji wynikającym z harmonogramu rekrutacji w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa będzie działać w trybie tylko do odczytu. Dla dodatkowych naborów terminy rejestracji dodatkowej zostaną podane w drodze decyzji przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR).

3.      Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną i wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) potwierdzenia o wpłynięciu na konto Uczelni tej opłaty.

4.      Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niemożność dokonania rejestracji lub zmian wpisów spowodowanej awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów UJK.

5.      Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu Uczelnia zapewni dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających dokonanie rejestracji, zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie dokumentów i obsługę kandydatów.

6.      Decyzję odnośnie miejsca umożliwiającego dokonanie rejestracji i przyjmowania dokumentów, składanych przez kandydatów podejmuje dziekan wydziału i podaje do wiadomości nie później niż w dniu rozpoczęcia rejestracji.

7.      Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, po zarejestrowaniu zgłaszają się do sekretarza instytutowej komisji rekrutacyjnej, przedstawiając stosowane dokumenty.

 

§ 2

 

Tryb rejestracji kandydatów

1.      W celu rejestracji kandydat:

a)     składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b)     zakłada osobiste konto rejestracyjne; identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata,
a w przypadku gdy kandydat nie posiada numeru PESEL zgłasza się bezpośrednio do sekretarza Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (IKR) lub pracownika Działu Nauczania
w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 (rektorat) lub w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118 pok. 4 (rektorat),

c)     wypełnia internetowy formularz danych osobowych dostępny na stronie, o której mowa w
§ 1 ust. 1, w tym podaje informacje o ukończonej szkole i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,

d)     dokonuje wyboru kierunku studiów,

e)     wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości podanej przez system ER na konto bankowe wygenerowane przez system ER.

  1. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni.
  2. Po uzyskaniu potwierdzenia z systemu ER o wpłynięciu na konto opłaty rekrutacyjnej kandydat:

a)     legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „nowej matury” lub matury międzynarodowej (IB) podaje wyniki i poziom egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,

b)     legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „starej matury” podaje skalę ocen
i wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym lub w przypadku braku takiej oceny – ocenę końcoworoczną,

c)     legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia podaje ocenę
z dyplomu oraz informacje wskazane w uchwale rekrutacyjnej i zawarte w formularzu,

4.      Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

a)     Kandydat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. UJK nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowanych tym hasłem. W sprawach związanych ze zmianą hasła kandydat winien skontaktować się z sekretarzem IKR lub pracownikiem Działu Nauczania w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 (rektorat) lub w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118 pok. 4 (rektorat),

5.      Osobiste konto rejestracji kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, wyboru
i ewentualnych zmian kierunków i trybów studiów, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i wyników tych etapów oraz wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie rekrutacji oraz do komunikacji kandydata z komisją rekrutacyjną.

6.      Informacje przekazane kandydatowi za pomocą jego osobistego konta rejestracji uznaje się za dostarczone kandydatowi. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracji. Kandydat otrzyma jedynie pisemną decyzję komisji rekrutacyjnej w przedmiocie przyjęcia na studia.

 

§ 3

 

Opłata rekrutacyjna

1.      Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009 ustala się w sposób następujący:

a)     opłata rekrutacyjna na kierunki artystyczne (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, malarstwo) wynosi 120 zł,

b)      opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki – 85 zł,

c)     opłata rekrutacyjna wnoszona przez kandydatów na studia drugiego stopnia, będących absolwentami studiów pierwszego stopnia prowadzonych na UJK wynosi 50% maksymalnej stawki opłaty rekrutacyjnej określonej w pkt. a lub b.

2.      Opłata określona w § 3 ust.1 umożliwia rejestrację na obie formy studiów (studia stacjonarne
i niestacjonarne) w obrębie wybranego przez kandydata kierunku studiów.

3.      Kandydat winien wnieść opłatę rekrutacyjną po dokonaniu rejestracji, nie później jednak niż w terminach określonych w § 5.

4.      Wpłynięcie opłaty na konto UJK zostanie potwierdzone na indywidualnej stronie rejestracyjnej kandydata.

5.      Kandydat, który wniósł opłatę na konto UJK i nie otrzymał potwierdzenia na indywidualnej stronie rejestracyjnej zobowiązany jest zgłosić się do pracownika Działu Nauczania w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 (rektorat) lub w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118 pok. 4 (rektorat) z pokwitowaniem wpłaty w celu potwierdzenia opłaty w systemie ER.

6.      Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:

a)     braku potwierdzenia rejestracji i niespełnienia wymagań określonym w § 1 ust. 3,

b)     nieuruchomienia kierunku studiów.

7.      Kandydat może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty rekrutacyjnej w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości przewyższającej kwotę wynikającą z rejestracji na określoną liczbę kierunków. Decyzję podejmuje przewodniczący UKR.

8.      Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu rekrutacji na wniosek osoby zainteresowanej na jej adres lub konto podane we wniosku.

 

§ 4

 

Zakończenie rejestracji i termin składania dokumentów

1.      Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty w terminach określonych w § 5 lub w terminach określonych decyzją IKR:

1)     wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);

2)     świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE);  - kandydat na studia pierwszego stopnia;

3)     świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE)
i świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I, II stopnia, liceum muzycznego (oryginał lub potwierdzony jego odpis);  - kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;

4)     świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE) i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) - kandydat na studia drugiego stopnia;

5)     świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE) i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej - kandydat na studia drugiego stopnia w specjalizacji nauczycielskiej;

6)     świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo;

7)     świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły położnych (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek położnictwo;

8)     zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku – druk orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. – Dz. U.97120.767) – kandydat na kierunek fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne;

9)     kserokopię dowodu osobistego;

10)  4 fotografie w tym:

·       3 papierowe – format jak do dowodu osobistego,

·       1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.

2. Kandydat zakwalifikowany do odbywania studiów, który nie złoży dokumentów określonych  w ust.1,  zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

§ 5

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego roku akademickim 2008/2009

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

 

 

 

KIERUNEK/

SPECJALNOŚĆ

 

I  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

II  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(w przypadku niewypełnienia limitu
w  I TERMINIE)

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, sprawdzianu uzdolnień, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do siedziby Uczelni

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, sprawdzianu uzdolnień, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do siedziby Uczelni

ADMINISTRACJA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

BIOLOGIA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

CHEMIA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

1.06-11.07

14.07*

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09*

9.09

10-16.09

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09

9.09

10-16.09

EKONOMIA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

FILOLOGIA:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGIELSKA

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-22.08

25.08

26.08

27.08-02.09

GERMAŃSKA

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-22.08

25.08

26.08

27.08-02.09

ROSYJSKA

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09

9.09

10-16.09

ROSYJSKA Z FILOLOGIA ANGIELSKĄ

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09

9.09

10-16.09

ROSYJSKA Z FILOLOGIA POLSKĄ

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09

9.09

10-16.09

JĘZYK ROSYJSKI BIZNESU

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09

9.09

10-16.09

FILOLOGIA POLSKA

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09

9.09

10-16.09

FIZJOTERAPIA

1.06-11.07

-

12.07

14-25.07

1.08-5.09

-

6.09

8-20.09

FIZYKA

1.06-11.07

-

12.07

14.-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

GEOGRAFIA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

HISTORIA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

INFORMATYKA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

INFORMATYKA
I EKONOMETRIA

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09

9.09

10-16.09

MALARSTWO

-

-

-

-

1.06-5.09

8.09

9.09

10-16.09

MATEMATYKA

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09

9.09

10-16.09

OCHRONA ŚRODOWISKA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

PEDAGOGIKA:

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLA Z NAUCZANIEM JEZYKA ANGIELSKIEGO

1.06-11.07

14-15.07

15.07

14-19.07

1.08-5.09

8-9.09

10.09

10-16.09

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLA Z TERAPIĄ PED.

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09

9.09

10-16.09

WCZESNA EDUKACJA Z REWALIDACJĄ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09

9.09

10-16.09


 

RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWOD.

 

 

 

1.06-11.07

 

 

 

-

 

 

 

12.07

 

 

 

14-19.07

 

 

 

1.08-20.09

 

 

 

-

 

 

 

22.09

 

 

 

23-27.09

PIELĘGNIARSTWO

1.06-11.07

-

12.07

14-25.07

1.08-5.09

-

6.09

8-20.09

POŁOZNICTWO

1.06-11.07

-

12.07

14-25.07

1.08-5.09

-

6.09

8-20.09

POLITOLOGIA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

PRACA SOCJALNA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-20.09

-

22.09

23-27.09

ZARZĄDZANIE

1.06-11.07.

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

ZDROWIE PUBLICZNE

1.06-11.07.

-

12.07

14-25.07

1.08-5.09

-

6.09

8-20.09

*na egzamin należy dostarczyć dokumenty potwierdzające przygotowanie muzyczne kandydata

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

prowadzone przez FILIĘ UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

 

 

 

KIERUNEK/

SPECJALNOŚĆ

 

I  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

II  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(w przypadku niewypełnienia limitu
w  I TERMINIE)

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, sprawdzianu uzdolnień, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do siedziby Uczelni

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, sprawdzianu uzdolnień, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do siedziby Uczelni

EKONOMIA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

FILOLOGIA, spec. FILOLOGIA ANGIELSKA

1.06-11.07

14.07

15.07

15-22.07

1.08-5.09

8.09

9.09

10-16.09

FILOLOGIA POLSKA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

HISTORIA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

PEDAGOGIKA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

SOCJOLOGIA

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

STOSUNKI MIEDZYNARODOWE

1.06-11.07

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

ZARZĄDZANIE

1.06-11.07.

-

12.07

14-19.07

1.08-5.09

-

6.09

8-13.09

 

 

 

STUDIA stacjonarne i niestacjonarne DRUGIEGO STOPNIA

 

 

 

 

 

 

KIERUNEK/

SPECJALNOŚĆ

 

I  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

II  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(w przypadku niewypełnienia limitu
w  I TERMINIE

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, sprawdzianu uzdolnień, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do siedziby Uczelni

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, sprawdzianu uzdolnień, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do siedziby Uczelni

BIOLOGIA

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

CHEMIA

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

1.06-19.07

21.07

22.07

22-28.07

1.08-20.09

22.09

23.09

23-30.09

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

EKONOMIA

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

FILOLOGIA:

JĘZYK ROSYJSKI BIZNESU

-

-

-

-

1.06-20.09

-

22.09

22-27.09

 

FILOLOGIA POLSKA

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

FIZJOTERAPIA

-

-

-

-

1.06-15.09

17.09

19.09

19-23.09

FIZYKA

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

GEOGRAFIA

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

HISTORIA

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

-

-

-

-

1.06-20.09

-

22.09

23-27.09

MATEMATYKA

1.06-19.07

21.07

22.07

22-28.07

1.08-20.09

22.09

23.09

23-30.09

OCHRONA ŚRODOWISKA

1.06-19.07

21.07

22.07

22-28.07

1.08-20.09

22.09

23.09

23-30.09

PEDAGOGIKA:

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLA Z TERAPIĄ PED.

1.06-19.07

21.07

22.07

22-28.07

1.08-20.09

22.09

23.09

23-30.09

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLA Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1.06-19.07

21.07

22.07

22-28.07

1.08-20.09

22.09

23.09

23-30.09

PEDAGOGIKA SZKOLNA I ŚRDOWISKOWA

1.06-19.07

21.07

22.07

22-28.07

1.08-20.09

22.09

23.09

22-27.09

RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM, PEDAGOGIKA OGÓLNA

 

 

 

1.06-19.07

 

 

 

-

 

 

 

20.07

 

 

 

21-26.07

 

 

 

1.08-20.09

 

 

 

-

 

 

 

22.09

 

 

 

23-27.09

PIELĘGNIARSTWO

-

-

-

-

1.06-15.09

17.09

19.09

19-23.09

POLITOLOGIA

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

ZARZĄDZANIE

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

prowadzone przez FILIĘ UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

 

 

 

KIERUNEK/

SPECJALNOŚĆ

 

I  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

II  TERMIN

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(w przypadku niewypełnienia limitu
w  I TERMINIE

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, sprawdzianu uzdolnień, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do siedziby Uczelni

Daty rejestracji i wniesienia opłaty na konto

Daty egzaminu, sprawdzianu uzdolnień, rozmowy kwalifikacyjnej

Ogłoszenie wyników

Daty dostarczenia dokumentów do siedziby Uczelni

FILOLOGIA POLSKA

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

HISTORIA

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

PEDAGOGIKA

1.06-19.07

-

20.07

21-26.07

1.08-20.09

-

22.09

22-27.09

 

§ 6

 

Kandydat przyjęty na I rok studiów powinien we wskazanym przez instytutową komisję rekrutacyjną terminie wnieść opłatę za indeks i legitymację w wysokości wskazanej przez system ER (wniesienie opłaty w terminie późniejszym skutkuje opóźnieniem w wydaniu w/w dokumentów).

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:57:16

Liczba wyświetleń strony: 10759

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka