Zarządzenie Nr 39/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 4 września 2008 roku

 

w sprawie powołania komisji oraz wynagradzanie nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji egzaminacyjnej, sprawdzającej przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjecie studiów przez cudzoziemców

 

Na podstawie § 86 ust.1 Statutu oraz § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190 poz. 1406) i § 12 pkt 1 i § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Komisję egzaminacyjną sprawdzającą przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego, pozwalający na podjęcie studiów przez cudzoziemców powołuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

2.      W  skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą  nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym co najmniej doktora, w tym:

a)      przewodniczący - specjalista z zakresu języka polskiego

b)      członkowie, w tym: jeden specjalista z zakresu języka polskiego i jeden specjalista
z zakresu kierunku studiów wybranego przez kandydata.

3.      Przed przystąpieniem do egzaminu cudzoziemiec - kandydat winien okazać dowód tożsamości.

4.      Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej.

5.      W przypadku pomyślnego złożenia egzaminu kandydat otrzymuje wynik pozytywny,
w przeciwnym przypadku wynik negatywny.

6.      Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.

7.      Z przebiegu egzaminu każdego kandydata sporządza się protokół według załączonego wzoru.

 

§ 2

 

1.      Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w komisji określonej w § 1:

1)      przewodniczący –  80 zł za każdego kandydata,

2)      członkowie – 60 zł za każdego kandydata.

2.      Po zakończeniu pracy komisja przygotowuje rozliczenie na podstawie protokołu egzaminacyjnego.

3.      Podstawę wypłaty wynagrodzenia nauczyciela akademickiego za pracę
w komisji stanowi rozliczenie, podpisane przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

4.      Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo, po zakończeniu pracy komisji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:08:05

Liczba wyświetleń strony: 6931

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka