Zarządzenie Nr 9/2008

Zarządzenie Nr  9/2008
 
Rektora Uniwersytetu  Humanistyczno- Przyrodniczego

Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  11 kwietnia  2008 roku


w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu  Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w celu umorzenia kredytów lub pożyczek studenckich

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27  lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 12 października 2006 w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania , spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (Dz. U. Nr 186, poz. 1371 ze zm.), w porozumieniu z Samorządem Studenckim AŚ  zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Uczelnia corocznie ustala liczbę 5% najlepszych absolwentów Uczelni uprawnionych  do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.
2. Do grupy 5 % najlepszych absolwentów Uczelni zalicza się studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, kończących  studia w danym roku akademickim.
3. Warunkiem zaliczenia do 5% absolwentów Uczelni jest złożenie egzaminu dyplomowego przez daną osobę w terminie przewidzianym w przepisach  Regulaminu studiów, nie później niż do dnia 30 marca roku następującego po roku ostatniego semestru studiów.

§ 2

Na liście  5%  najlepszych absolwentów Uczelni  nie mogą się znaleźć się osoby, które:
1) były karane prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego, chyba że kara została im darowana lub uległa zatarciu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu  dyscyplinarnym wobec studentów,
2) powtarzały rok studiów, z wyjątkiem osób powtarzających rok ze względów zdrowotnych.

§ 3

1. Rektor każdego roku akademickiego powołuje uczelnianą komisję ds. wyłaniania najlepszych absolwentów Uczelni, której zadaniem jest wyłonienie 5 % najlepszych absolwentów Uczelni.
2. W skład uczelnianej komisji  ds. wyłaniania najlepszych absolwentów wchodzi :
1) prorektor ds. studenckich i dydaktycznych jako przewodniczący;
2) dwóch nauczycieli akademickich;
3) kierownik działu spraw studenckich;
4) dwóch przedstawicieli samorządu studenckiego.
3. Uczelniana komisja ds. wyłaniania najlepszych absolwentów Uczelni  podejmuje decyzje  zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos przewodniczącego.
 

§ 4

W celu wyłonienia 5% najlepszych  absolwentów Uczelni ustanawia się:
1) kryterium zasadnicze, które stanowi ogólny wynik studiów, obliczony zgodnie z przepisami Regulaminu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
2) kryteria pomocnicze, które obejmują:
a) pracę w organach samorządu studenckiego;
b) działalność w organizacjach studenckich;
c) działalność w fundacjach i stowarzyszeniach;
d) szczególne osiągnięcia sportowe;
e) działalność w studenckim ruchu naukowym;
- aktywna praca w kole naukowym;
- udział w pracach badawczych;
- publikacja, referaty, opracowania naukowe;
- aktywny udział w seminariach i konferencjach naukowych.
f) działalność kulturalną na rzecz studentów i społeczności akademickiej;
g) korzystanie stypendiów przyznawanych wyróżniającym się studentom przez inne organizacje, np. fundacje, stowarzyszenia itp.
3) kryterium dodatkowe, którym jest pobieranie stypendium za wyniki w nauce przez co najmniej   
dwa lata akademickie;
4) kryterium specjalne, którym jest korzystanie ze stypendium ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
   

§ 5

1. Kierownik dziekanatu w terminie do 5 kwietnia  każdego roku przedkłada  uczelnianej komisji ds. wyłaniania najlepszych absolwentów za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich listę absolwentów wydziału z poprzedniego roku akademickiego. 
2. Lista absolwentów, o której mowa w ust. 1 powinna być sporządzona z uwzględnieniem kryterium zasadniczego.
3. Kolejność nazwisk na liście  absolwentów  powinna być uzależniona od wyniku studiów każdego absolwenta. 
4. Listę absolwentów kierownik przedkłada w formie pisemnej i elektronicznej.
 

§ 6

1. Zainteresowani absolwenci  w terminie do 20 kwietnia  każdego roku następującego po roku ostatniego semestru studiów przedkładają uczelnianej komisji ds. wyłaniania najlepszych absolwentów za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich dokumentację potwierdzającą aktywność obejmująca kryteria dodatkowe, o których mowa w § 4 pkt 2. 
2. Czynności, o których mowa w § 5 ust. 1  oraz  § 6 ust. 1 w Fili, w Piotrkowie Trybunalskim dokonuje  osoba zatrudniona w Filii na stanowisku ds. studenckich.  


§ 7

1. Uczelnia komisja ds. wyłaniania najlepszych absolwentów Uczelni w terminie do 30 kwietnia  każdego roku sporządza  listę rankingową 5% najlepszych absolwentów na podstawie kryterium zasadniczego  i kryteriów pomocniczych, a także  kryterium dodatkowego i specjalnego.
2. Liczbę punktów za każde z kryteriów, o których mowa w § 4 z zastrzeżeniem ust. 3, na każdy rok ustala uczelniana komisja ds. wyłaniania najlepszych studentów.
3. Uczelnia komisja ds. wyłaniania najlepszych absolwentów ustalając liczbę punktów stosuje następujące zasady:
1) liczba punktów za kryteria pomocnicze nie może przekraczać 10 % maksymalnej liczby punktów za wynik studiów,
2) liczba punktów za kryterium dodatkowe nie może przekraczać 10 % maksymalnej liczby punktów za wynik studiów,
3) liczba punktów za kryterium specjalne nie może przekraczać 20% liczby punktów za wynik studiów.
3. Suma punktów za każde z  kryteriów decyduje o zaliczeniu do 5% najlepszych absolwentów. 
4. Jeżeli przy ustalaniu najlepszych absolwentów Uczelni na ostatniej pozycji listy rankingowej znajdzie się więcej niż jeden absolwent z identyczną suma punktów, a łączna liczba absolwentów na liście rankingowej przekracza 5%, to żaden z tych absolwentów nie wchodzi na listę.

§ 8

1. Listy 5% najlepszych absolwentów komisja ds. wyłaniania najlepszych absolwentów przekazuje kierownikom dziekanatów.
2. Odpowiednie zaświadczenie potwierdzające umieszczenie na liście 5% najlepszych absolwentów wystawia dziekanat i przekazuje do zatwierdzania  właściwemu dziekanowi lub w uzasadnionych przypadkach rektorowi.
3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2   określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 9

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 50/2002  Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach w celu umorzenia kredytów lub pożyczek studenckich


§ 10


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  9- zarz. 5 procent najlepszych absolwentów Uczelni.pdf


Pobierz Zaświadczenie w formacie MS WORD
  zaświadczenie 5% umorzenia druk

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:47:34

Liczba wyświetleń strony: 8408

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka