Zarządzenie Nr 36/2008

Zarządzenie Nr 36/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 22 lipca 2008 roku

w sprawie nie zatrudniania w Uniwersytecie niektórych osób jako nauczycieli akademickich

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust.2 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W Uniwersytecie obowiązuje zakaz zawierania umów o pracę z osobami, które były zatrudnione w szkolnictwie lub instytucjach naukowych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, z którymi stosunek  pracy wygasł z powodu ukończenia przez te osoby 70 roku życia.

 

2.      Przepis ust.1 nie ma zastosowania w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza od których zależy:

-  uprawnienie albo zachowanie uprawnienia jednostki do nadawania stopnia doktora      habilitowanego lub,

-  uprawnienie albo zachowanie uprawnienia jednostki do nadawania stopnia doktora    lub,

-  uprawnienie albo zachowanie uprawnienia jednostki do prowadzenia kierunku    studiów na określonym poziomie kształcenia lub,

-  utrzymanie prowadzonej specjalności studiów.

 

3.      W przypadkach określonych w ust. 2 rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może zawrzeć z osobami, o których mowa w ust.1 umowę o pracę na okres nie dłuższy niż jeden rok akademicki.

 

§ 2

 

W Uniwersytecie obowiązuje zakaz zawierania umów o pracę z osobami, które mają być zatrudnione  w Uczelni jako dodatkowym  miejscu pracy, jeżeli osoby te nie mogą być wliczane do minimum kadrowego, od którego zależy uprawnienie do prowadzenia kierunku studiów przez Uczelnię.

 

§ 3

 

Uchyla się Zarządzenie 30/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie niezatrudniania  w Uczelni niektórych osób jako nauczycieli akademickich, oraz zarządzenie 40/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:05:13

Liczba wyświetleń strony: 7173

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka