Zarządzenie Nr 32/2008

Zarządzenie Nr 32/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 4 lipca 2008 roku

 

 

w sprawie sprostowania Zarządzenia nr 29/2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych  w Uczelni  o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

            Na  podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust.1 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W Zarządzeniu Rektora nr 29/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych  w Uczelni  o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek.

2.       W Regulaminie Realizacji Zamówień Publicznych w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się  poniższych zmian:

1)     w § 2 w ust.3 skreśla się punkt 1 a dotychczasowy punkt 2 oznacza się jako punkt 1),

2)      wykreśla się w całości  § 4 o treści w brzmieniu:

                    „1. Podstawą udzielania zamówienia, o którym mowa w § 2, ujętego w planie              zamówień publicznych jest:

           1) zapotrzebowanie na zakup towarów i usług sporządzone przez pracownika         merytorycznego odpowiedzialnego za realizację zamówienia oraz       zatwierdzone przez kierownika jednostki oraz dysponenta środków       finansowych;

        2) wniosek dotyczący zlecenia robót budowlanych podpisany przez Kierownika        Działu Techniczno – Budowlanego i dysponenta środków finansowych.

                  2. Obowiązkiem pracowników odpowiedzialnych za realizację zamówień,                                   o których mowa w ust. 1 jest bezstronne, obiektywne, staranne oraz  zgodne                  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przygotowanie                                                  i  przeprowadzenie postępowania.

                    3.  Zapotrzebowanie lub wniosek, o którym mowa w ust. 1 składane jest w Dziale                Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, gdzie jest rejestrowane i sprawdzane,                czy wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1

       4. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia po uzyskaniu potwierdzenia                źródła finansowania przez Kwestora i zatwierdzeniu zapotrzebowania lub                    wniosku przez Kanclerza udziela zamówienia. Realizacji zamówienia dokonuje               wyznaczony przez kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pracownik tego działu. W  uzasadnionych przypadkach zamówienia może udzielić pracownik merytoryczny jednostki, po otrzymaniu informacji z Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia o zatwierdzaniu zapotrzebowania lub wniosku. 

5.    Nie zatwierdzenie zapotrzebowania lub wniosku skutkuje zaniechaniem udzielenia zamówienia.

6.    Wzory zapotrzebowania oraz wniosku, o  których mowa w § 1 ust. 1 stanowią odpowiednio załączniki 1 i 2 do regulaminu.

7.    Dokumentacja dotycząca realizacji zamówienia, stanowiąca załączniki do zapotrzebowania oraz wniosku i przechowywana jest w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.”

3)      Dotychczasowy § 6 zatytułowany „Procedura udzielania zamówienia w celu usunięcia awarii” oznacza się jako § 7, a dotychczasowy § 7 oznacza się jako § 8.

4)     W załączniku nr 2 do zarządzenia dotychczasową treść ”ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” zastępuje się treścią w brzmieniu:” regulamin zamówień publicznych w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych”.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 24 czerwca 2008 r.  

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 07:01:01

Liczba wyświetleń strony: 6910

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka