Zarządzenie Nr 28/2008

Zarządzenie Nr 28/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 18 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009

 

     

Na podstawie § 86 ust.1 Statutu oraz § 12 pkt 1 i § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w komisjach rekrutacyjnych:

1)      za pracę w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie otrzymują:

a) przewodniczący –  100 zł za każdych 1000 kandydatów,

b) sekretarz – 80 zł za każdych 1000 kandydatów,

c) członkowie – 50 zł za każdych 1000 kandydatów.

2) za pracę w Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie otrzymują:

a)     przewodniczący – 120 zł za każdych 50 kandydatów

b)     sekretarz – 10 zł za jednego kandydata

c)     członkowie – 50 zł za każdych 50 kandydatów.

 

2.      Kwotę wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 pkt 1 oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglonej do najbliższej wartości podzielnej przez 1000.

 

3.      Kwotę wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 pkt 2 litera a i c oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglonej do najbliższej wartości podzielnej przez 50.

 

4.      Wynagrodzenie za udział w pracach komisji rekrutacyjnej nie może być niższe niż 600 zł i wyższe niż 1200 zł.

 

5.      Wynagrodzenie członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ulega obniżeniu o kwotę 100 zł za każdą nieobecność na posiedzeniu UKR

 

6.      Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata,  egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

 

7.      Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20 zł.

 

8.      Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.

 

9.      Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych na kierunkach artystycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 35 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.

 

10.  Wynagrodzenie dla nauczycieli biorących udział w pracach kilku komisji stanowi łączna kwota wszystkich należności, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

11.  Po zakończeniu prac związanych z postępowaniem rekrutacyjnym sekretarz instytutowej komisji rekrutacyjnej przygotowuje rozliczenie na podstawie protokołu alfabetycznego kandydatów na studia. Sekretarz odpowiada za poprawność i zgodność zapisów w systemie elektronicznej rekrutacji na studia z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Rozliczenie musi być podpisane przez przewodniczącego instytutowej komisji rekrutacyjnej, który potwierdza poprawność danych.

 

12.  Podstawę wypłaty wynagrodzenia nauczyciela akademickiego za pracę
w komisjach rekrutacyjnych stanowi rozliczenie, o którym mowa w pkt. 11,  podpisane przez sekretarza uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

 

13.  Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo, po zakończeniu rekrutacji dla danego kierunku lub po zakończeniu pracy komisji.

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:59:43

Liczba wyświetleń strony: 8027

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka