Zarządzenie Nr 6/2008

Zarządzenie Nr 6/2008

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  20  marca  2008 roku

 

w sprawie zasad i trybu podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uczelni  niebędących nauczycielami akademickimi

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 1  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się zasady i tryb podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uczelni  niebędących nauczycielami akademickimi. Zasady i tryb podwyższenia wynagrodzeń określa załącznik do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

  

 


Załącznik do zarządzenia  Rektora AŚ Nr     6 /2008

 

Zasady i tryb podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uczelni  niebędących nauczycielami akademickimi

 

§ 1

 

Zarządzenie ustala zasady i tryb podwyższania wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanej dalej Uczelnią.

 

§ 2

 

O ile zarządzenie nie stanowi inaczej, jego przepisy stosuje się do wszystkich pracowników zatrudnionych w Uczelni na stanowiskach innych niż nauczyciel akademicki bez względu          na rodzaj pracy, stanowisko i wymiar czasu pracy.

 

§ 3

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)      pracodawcy - należy przez to rozumieć Uczelnię reprezentowaną w stosunkach pracy przez rektora,

2)      pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Uczelni, w ramach stosunku pracy na stanowiskach innych niż nauczyciel akademicki.

 

§ 4

 

1.    Pracodawca może w danym roku kalendarzowym z funduszu płac wydzielić określone środki pieniężne z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uczelni.

2.    Wydzielenie środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1 oraz ich wysokość, pracodawca uzależnia od sytuacji finansowej Uczelni.

3.    Z ogólnej kwoty środków pieniężnych przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń pracowników wydziela się określoną część z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi. Wielkość wydzielonych środków na podwyżki pracowników obsługi oblicza się wg następującego wzoru:

     X= (a x b)/(b + c)

 

     gdzie: X – kwota na podwyżki w grupie pracowników obsługi

                                    a – ogólna kwota środków na podwyżki

                                    b – połowa wielkości zatrudnienia w obsłudze ( w etatach)

                                    c – wielkość zatrudnienia pozostałych pracowników niebędących

                           nauczycielami akademickimi (poza obsługą)

4.         Realizacja decyzji o wydzieleniu środków pieniężnych na podwyżki wynagrodzeń pracowników i przyznanie podwyżek pracownikom przez pracodawcę następuje nie później niż do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpiło wydzielenie środków pieniężnych zgodnie z § 4 ust.1 zarządzenia.

 

§ 5

 

1.         W celu przydziału kwot podwyżek ustala się podział jednostek administracyjnych i zatrudnionych w nich pracowników na grupy podporządkowania ustalone w załączniku     Nr 2 i 3 do regulaminu organizacyjnego Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 -4.

2.         Pracownicy obsługi zatrudnieni w Uczelni bez względu na miejsce pracy przyporządkowani zostają do grupy pracowników podległych Kanclerzowi.

3.         Pracownicy dziekanatów, sekretariatów instytutów i jednostek międzywydziałowych, pracownicy naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni i informatyczni zatrudnieni na wydziałach i jednostkach międzywydziałowych przyporządkowani zostają do grup podporządkowanych dziekanom wydziałów i kierownikom jednostek międzywydziałowych.

4.         Pracownicy jednostek ogólnouczelnianych przyporządkowani zostają do grup podległych odpowiednim prorektorom  zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu organizacyjnego Uczelni. 

5.       Podziału kwoty na podwyżki dla każdej z wyodrębnionych  grup, z wyłączeniem  pracowników obsługi dokonuje się według wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

6.       Przyporządkowanie pracowników do danej grupy w Fili Uczelni  w Piotrkowie Trybunalskim dokonywane jest zgodnie z regulaminem organizacyjnym Filii. 

 

§ 6

 

1.       Rozdział podwyżek płac zasadniczych pracowników powinien uwzględniać  w szczególności wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach określone w tabelach taryfikatora oraz potrzeby Uczelni.

2.       Łączna kwota podwyżek w danej grupie pracowniczej nie może  przekroczyć ustalonego     dla tej grupy limitu środków na podwyżki.

3.       Przyznanie podwyżki pracownikowi w danej grupie pracowniczej następuje na  wniosek bezpośredniego przełożonego sprawującego nadzór merytoryczny nad pracownikiem.  

4.       Pracownik, któremu nie przyznano podwyżki ma prawo złożyć do rektora na piśmie, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej jego osoby. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozstrzygnięcie rektora jest ostateczne.

 

§ 7

 

1.       Pracownik, któremu przyznano podwyżkę na innej podstawie i  w innym trybie niż przewidziany w tym zarządzeniu, w okresie między kolejnymi podwyżkami wynikającymi  z niniejszego zarządzenia, nie może otrzymać najbliższej podwyżki na podstawie przedmiotowego zarządzenia. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy pracownika, który otrzymał podwyżkę przedemerytalną przyznaną na mocy odrębnych przepisów, podwyżkę po zatrudnieniu na okres próbny lub podwyżkę związaną   ze zmianą warunków pracy, w okresie między kolejnymi podwyżkami wynikającymi  z niniejszego zarządzenia. 

2.       Ukaranie pracownika na podstawie przepisów prawa pracy lub otrzymanie przez pracownika, negatywnej opinii dokonanej na podstawie odrębnych przepisów, pozbawia prawa otrzymania podwyżki na podstawie niniejszego zarządzenia, w roku, w którym otrzymał taką opinię.

 

§ 8

 

W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i innych przepisów prawa.

 

za Zarząd ZNP                                                                          REKTOR

   J. Kowalik                                                                             R. Renz

 


za Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”

               Anna Śmietańska

 Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 Zarządzenie Nr 6/2008

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 06:46:05

Liczba wyświetleń strony: 8303

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka