Zarządzenie Nr 10/2008

Zarządzenie Nr 10/2008

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 11 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

           Na podstawie art.66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 9 Regulaminu Studiów zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.       Rok akademicki 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
1 października 2008 roku do dnia 30 września 2009 roku.

2.       Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

§ 2

 

Rok akademicki na studiach stacjonarnych obejmuje:

 

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

29.09.2008 – 30.09.2008

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2008 – 22.02.2009

w tym:

 

zajęcia dydaktyczne

01.10.2008 – 19.12.2008

wakacje zimowe

20.12.2008 – 04.01.2009

zajęcia dydaktyczne c.d.

05.01.2009 – 29.01.2009

zimowa sesja egzaminacyjna

30.01.2009 – 08.02.2009

przerwa międzysemestralna

09.02.2009 – 12.02.2009

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

13.02.2009 – 22.02.2009

dni wolne od zajęć dydaktycznych

10.11.2008

SEMESTR LETNI

23.02.2009 – 30.09.2009

w tym:

 

zajęcia dydaktyczne

23.02.2009 – 08.04.2009

wakacje wiosenne

09.04.2009 – 14.04.2009

zajęcia dydaktyczne c.d.

15.04.2009 – 16.06.2009

dni wolne od zajęć dydaktycznych

12.06.2009

letnia sesja egzaminacyjna

17.06.2009 – 27.06.2009

wakacje letnie

28.06.2009 – 11.09.2009

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

14.09.2009 – 24.09.2009

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2008/2009

21.09.2009 – 25.09.2009

 

 

  

§ 3

 

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 27 czerwca 2009 roku z wyjątkiem Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie sesja  letnia trwa do 4 lipca 2009 roku”.

 

 

§ 4

 

1.       Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 25 września 2008 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia  12 lutego 2009 roku.

2.       Szczegółowe programy nauczania poszczególnych przedmiotów i rodzajów zajęć, zawierające tematykę i wykaz literatury oraz formy i terminy egzekwowania stopnia opanowania treści programowych, winny być udostępnione studentom nie później niż w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru (roku studiów), w którym dane zajęcia są realizowane.

3.       Dokumentacja dotycząca organizacji zajęć (arkusze organizacyjne, karty obciążeń) winna być sporządzona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Za terminowe przygotowanie dokumentacji odpowiedzialni są dyrektorzy instytutów.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  Zarządzenie Nr 10/2008

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 15:05:23

Liczba wyświetleń strony: 12414

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka