Uchwała Nr 100/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 grudnia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 50/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) oraz § 59 ust. 2 pkt 1) lit. i) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 3a w następującym brzmieniu:

 

,,utwór naukowy – rezultat twórczej pracy badawczej przedstawiający obiektywnie istniejącą rzeczywistość; do kategorii utworów naukowych zalicza się w szczególności: referaty, komunikaty, monografie, książki, artykuły, recenzje, glosy, encyklopedie, leksykony, komentarze do ustaw, atlasy, mapy, katalogi zabytków, utwory muzyczne (np. na dużą obsadę wykonawczą – orkiestrę symfoniczną, chór), dzieła plastyczne (np. monumentalne realizacje
w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac malarskich, rzeźbiarskich), dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją, projekty konserwatorskie,

 

2)      w § 1 ust 1 dodaje się pkt 10a w następującym brzmieniu:

 

,,zgłoszenie stworzenia dobra własności przemysłowej – przekazanie Uniwersytetowi informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami, dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych lub odmian roślin,”

 

3)      dotychczasową treść § 9 ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,W odniesieniu do innych niż programy komputerowe, bazy danych, materiały e-lerningowe
i dzienniki prac badawczych utworów naukowych swoich pracowników, które powstały
w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, Uniwersytetowi przysługują, o ile umowa o pracę nie stanowi inaczej, następujące prawa:

1)      pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika; pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od jego przyjęcia utwór nie został opublikowany; umowa określa należne twórcy wynagrodzenie,

2)      korzystanie z utworu lub z materiału naukowego zawartego w utworze bez odrębnego wynagrodzenia dla twórcy; korzystanie obejmuje zwielokrotnianie utworu w celu udostępniania go innym pracownikom Uniwersytetu w celach badawczych
i dydaktycznych,

3)      udostępnianie utworu naukowego lub zawartego w nim materiału naukowego osobom trzecim, jeżeli wynika to z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie; w przypadku, gdy korzystanie z utworu przez osoby trzecie jest odpłatne, twórcy należy się wynagrodzenie.

 

4)      dotychczasową treść § 11 ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,Obowiązek zgłoszenia stworzenia utworu nie dotyczy utworów naukowych. Wyjątek stanowią programy komputerowe, bazy danych, materiały e-lerningowe i dzienniki prac badawczych, gdy utwory te mają charakter utworów naukowych.”

 

5)      dotychczasową treść § 17 ust. 4 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,Decyzja w sprawie komercjalizacji dóbr, o których mowa w ust. 1, jest podejmowana
w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania od pracownika zgłoszenia dobra intelektualnego,
na podstawie pisemnej opinii min. 3 osobowego podzespołu wyznaczanego przez kierownika Działu Innowacji i Transferu Technologii spośród członków Uniwersyteckiej Komisji
ds. Komercjalizacji Dóbr Intelektualnych. W skład Komisji wchodzi 15 osób, powoływanych przez rektora na okres kadencji odpowiadającej kadencji organów Uczelni. Opinia dotycząca zgłoszonego dobra jest niezwłocznie przekazywana rektorowi przez kierownika
Działu Innowacji i Transferu Technologii.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-12-21 08:21:58
Data aktualizacji:2016-12-21 08:21:58

Liczba wyświetleń strony: 811

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka