Uchwała Nr 39/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 maja 2016 roku

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców posiadających obywatelstwo  USA lub Kanady na studia wyższe niestacjonarne prowadzone w języku angielskim
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018 na kierunku lekarskim

 

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. 2012, 572 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 190 poz. 1406, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Uniwersytet Jana Kochanowskiego przeprowadza rekrutację na niestacjonarne jednolite studia magisterskie w języku angielskim na kierunku lekarskim dla osób posiadających obywatelstwo USA lub Kanady w roku akademickim 2017/2018.

2.    Rekrutacja, o której mowa w ust. 1 dotyczy także osób posiadających obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo USA lub Kanady.

3.    Kandydaci powinni znać język angielski w stopniu zaawansowanym. W przypadku kandydatów, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim lub certyfikaty wymienione w Załączniku Nr 1 do uchwały.

4.    Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która w ustalonym terminie złożyła wymagane dokumenty.

5.    Kandydaci składają dokumenty osobiście lub drogą pocztową do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR).

6.    O przyjęciu dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego decyduje data wpływu do WKR. Dokumenty, które zostały złożone lub wpłynęły po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

7.    Limit przyjęć na studia w języku angielskim określa Senat na wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału, w ramach limitu określonego przez właściwego ministra.

 

§ 2

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

2.    Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wnioskuje do Rektora o podjęcie decyzji w przedmiocie przyjęcia cudzoziemca na studia wyższe.

3.    Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia wyższe cudzoziemca podejmuje rektor na podstawie wniosku Komisji.

4.    Każdy kandydat otrzymuje decyzję w formie pisemnej przesłanej drogą pocztową na wskazany przez kandydata adres lub osobiście.

5.    Na decyzję Rektora przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

6.    Podstawą odwołania może być jedynie wskazane naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

 

 

§ 3

 

1.    Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczeni cudzoziemcy, którzy legitymują się polskim świadectwem maturalnym lub zalegalizowanym lub opatrzonym apostille innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

2.    Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów.

3.    Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

a)        poświadczonego przez Uniwersytet lub odpisu notarialnego świadectwa ukończenia szkoły średniej,

b)        oryginału transkryptu ocen ze szkoły średniej,

c)        kwestionariusza osobowego,

d)        kserokopii dokumentu tożsamości potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

e)        fotografie:

– 3 papierowe – format jak do dowodu osobistego,

– 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli;

f)         zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów lekarskich,

g)        dokument uprawniający  do pobytu na terytorium RP,

h)        polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

§ 4

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

a)    postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące rejestrację kandydata,

b)   ranking średniej ocen z przedmiotów realizowanych w trakcie kształcenia na poziomie co najmniej licencjatu:

Kandydat powinien zrealizować w trakcie kształcenia na poziomie wyższym przez minimum dwa semestry każdy z następujących przedmiotów:

·         biologia (I i II semestr) wliczając laboratoria

·         chemia ogólna (I i II semestr) wliczając laboratoria

·         chemia organiczna (I i II semestr) wliczając laboratoria

·         fizyka (I i II semestr) wliczając laboratoria

c)    ranking wyniku z egzaminu Medical College Admission Test z wynikiem:

-        MCAT minimum 24,

-        GAMSAT ( Australian Graduate Medical School Admissions Test) uzyskany nie wcześniej niż w 2013 roku z minimalnym wynikiem dla starego MCAT - 24, Nowy MCAT -498,

-        UKCAT minimalna liczba punktów -2600.

d)   weryfikację dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:

-      International English Language Testing System- IELTS minimum 6.5 punktów,

-      Test of English as Foreign Language -TOEFL Paper Based Test minimum  510 punktów uzyskanych z testu,

-      TWE minimum 3,5 punktów,

-      TOEFL Computer Based Test (TOEFL CBT), minimum 180 punktów uzyskanych z testu,

-      TSE minimum 50 punktów,

-      TOEFL Internet Based Test  (TOEFL iBT)- nie mniej niż 87 punktów,

-      TOEIC, minimum 700 punktów.

e)    wydanie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

2.    Kandydaci będą przyjmowani do wyczerpania ustalonego limitu miejsc.

3.    Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 5

 

Kandydatów obowiązują następujące terminy:

I TERMIN POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

a)        rejestracja i wniesienie opłaty na konto: 1 maja 2017 r. – 10 lipca 2017 r.

b)        ogłoszenie wyników: 12 lipca 2017 r.

c)        dostarczenie dokumentów do Uniwersytetu: do 21 lipca 2017 r.

II TERMIN POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

a)        rejestracja i wniesienie opłaty na konto: 21lipca 2017–15 września 2017 r.

b)        ogłoszenie wyników: 18 września 2017 r.

c)        dostarczenie dokumentów do Uniwersytetu: do 29 września 2017 r.

 

§ 6

 

Zasady zaliczania zajęć i organizacji toku studiów określa dziekan na podstawie obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych, a w szczególności Regulaminu studiów.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-05-24 08:34:43
Data aktualizacji:2016-05-24 08:34:44

Liczba wyświetleń strony: 1324

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka