Uchwała Nr 81/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 października 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 76/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  11 sierpnia 2016 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1332) oraz  § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku do  uchwały nr 76/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym, EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO studia drugiego stopnia-profil praktyczny, dokonuje się następujących zmian:

1)      w zakresie Wiedza po pkt. PIEL2P_W60 dodaje się punkty:

PIEL2P_W601

B.W22

zna regulacje prawne związane z odpłatnością za leki oraz refundacją wyrobów medycznych  i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

PIEL2P_W602

B.W23

zna zasady ordynowania leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe

PIEL2P_W603

B.W24

zna zasady ordynowania określonych wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie zleceń  albo recept

PIEL2P_W604

B.W25

zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w ustroju zależnie od wieku i problemów zdrowotnych

i problemów zdrowotnych

PIEL2P_W605

B.W26

zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających określone substancje czynne

 

2)      w zakresie Umiejętności po pkt. PIEL2P_U51 dodaje się punkty:

PIEL2P_U52

B.U23

potrafi dobierać i przygotowywać zapisy form recepturowych leków zawierających określone substancje czynne, na podstawie ukierunkowanej oceny stanu pacjenta

PIEL2P_U53

B.U24

potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych

PIEL2P_U54

B.U25

posiada umiejętności umożliwiające ordynowanie określonych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawianie na nie recept albo zleceń

albo zleceń;

PIEL2P_U55

B.U26

potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej farmakoterapii

 

 

 

 

 

3)      w zakresie Kompetencje społeczne po pkt. PIEL2P_K7 dodaje się punkt:

PIEL2P_K8

B.K8

wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany wprowadzone przedmiotową uchwałą mają zastosowanie do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-10 14:10:49
Data aktualizacji:2016-10-10 14:10:50

Liczba wyświetleń strony: 759

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka