Uchwała Nr 3/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 stycznia 2016 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie e-edytorstwo
z elementami medioznawstwa
o profilu praktycznym


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2016/2017  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie 
e-edytorstwo z elementami medioznawstwa o profilu praktycznym pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

2.    Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów e-edytorstwo z elementami medioznawstwa na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym, który zostanie utworzony na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-02-05 13:16:25
Data aktualizacji:2016-02-05 13:18:12

Liczba wyświetleń strony: 1122

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka