Traci moc na podstawie uchwały 22/2018

zmieniono uchwałą nr 43/2016

 Uchwała Nr 38/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  19  maja 2016 roku

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała określa zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1)      cudzoziemcu – należy przez to rozumieć osobę nie będącą obywatelem polskim,

2)      ustawie – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.),

3)      rozporządzeniu – należy przez to rozumieć: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 ze zm.),

4)      ministrze – należy rozumieć ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

5)      uniwersytecie – należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

6)      uchwale rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć: uchwałę Senatu Uniwersytetu określającą warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe,

7)      komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję rekrutacyjną na dany kierunek studiów wyższych,

8)      komisji egzaminacyjnej – należy przez to rozumieć komisje powołane przez dyrektora instytutu do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne,

9)      senacie - należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

10)  rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na Uniwersytecie:

1)      na zasadach obowiązujących obywateli polskich – w przypadkach określonych w ustawie:

̶          cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub

̶          cudzoziemca posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

̶           cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

̶           pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członka jego rodziny, jeżeli mieszka na Rzeczypospolitej Polskiej, lub

̶          cudzoziemca, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, lub

̶          cudzoziemca, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub

̶          cudzoziemca, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

̶          obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członka jego rodziny, posiadającego prawo stałego pobytu, oświadczającego, iż nie ubiega się o podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego lub

̶          cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka oświadczającego, iż nie ubiega się o podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego.

2)      na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich (odpłatnie).

 

Rekrutacja cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

§ 4

1.    Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 1, uczestniczą w procesie rekrutacji na studia wyższe, przewidzianym uchwałą rekrutacyjną, z tym że do dokumentów składanych w procesie rekrutacji obowiązani są dołączyć ponadto:

1)      wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)      w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie: zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub innym dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie,
w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców którzy uzyskali świadectwo dojrzałości
w Polsce lub „maturę międzynarodową”;

3)      w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia: zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny
z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie
z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny
z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej, wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
w Polsce;

4)      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów wyższych;

5)      polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres przynajmniej roku akademickiego albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklarację o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

6)      potwierdzoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);

7)      w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim (nie dotyczy posiadacza Karty Polaka):

a)      certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

b)      dokument potwierdzający zakończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

c)      potwierdzenie znajomości języka polskiego wydane przez Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego powołaną przez rektora na podstawie odrębnych przepisów,

8)      obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 7 nie dotyczy osób które przedłożą dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce,

9)      w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym, dokument potwierdzający znajomości języka obcego wskazany w rozporządzeniu,

10)  oświadczenie o zasadach studiowania (dot. cudzoziemców podejmujących studia na zasadach wg wyboru).

2.    Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Rekrutacja cudzoziemców na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

 

§ 5

1.      Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, są przyjmowani na studia wyższe na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

2.      Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, mogą być przyjmowani na studia stacjonarne studia wyższe w ramach limitu przyjęć określonego odpowiednią uchwałą Senatu.

 

§ 6

Podstawą do przyjęcia na studia wyższe cudzoziemców, o których mowa w § 3 pkt 2 może być:

1)      umowa międzynarodowa,

2)      umowa zawarta przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi,

3)      decyzja ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

4)      decyzja rektora. 

 

 § 7

Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2 mogą podejmować i odbywać kształcenie na studiach wyższych:

1)      jako stypendyści strony polskiej;

2)      bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

3)      jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

4)      na zasadach odpłatności; w takim przypadku wysokość odpłatności za studia wyższe ustalana jest na podstawie zarządzenia rektora.

 

§ 8

1.      Zasady rekrutacji cudzoziemców, o których mowa w § 3 pkt 2, dla których podstawą przyjęcia są umowy międzynarodowe lub umowy bezpośrednio zawarte przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi określają te umowy.

2.      Decyzję o przyjęciu na stacjonarne studia wyższe cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 podejmuje rektor, chyba że umowy międzynarodowe lub umowy bezpośrednio zawarte przez Uniwersytet
z podmiotami zagranicznymi stanowią co innego.

3.      Wysokość opłat za studia, w przypadku gdy cudzoziemiec podejmuje studia na zasadach odpłatności, określa

zarządzenie rektora.

4.    Uniwersytet zawiera ze studentem cudzoziemcem umowę w formie pisemnej określającą warunki odpłatności za usługi edukacyjne.

 

§ 9

1.      Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, których podstawą przyjęcia jest decyzja ministra przedkładają odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej,:

1)      podanie o przyjęcie na studia wyższe,

2)      4 fotografie:

– 3 papierowe – format jak do dowodu osobistego,

– 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli;

3)      dokumenty o których mowa w § 4 ust 1.

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.      Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

3.      Podania bez kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

4.      Właściwa komisja rekrutacyjna ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z cudzoziemcem,
o którym mowa w ust.1. w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego, a także rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów z spoza obszaru uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku.

5.      W wypadku gdy do przyjęcia na dany kierunek studiów wyższych wymagane są szczególne predyspozycje, cudzoziemiec o którym mowa w ust. 1 winien wykazać, iż takie predyspozycje posiada. Sprawdzenia predyspozycji odbywa się przed wlaściwą komisją egzaminacyjną.

6.      Komisja rekrutacyjna wnioskuje do rektora o podjęcie decyzji w przedmiocie przyjęcia cudzoziemca na studia wyższe na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz - w przypadku konieczności sprawdzenia szczególnych predyspozycji - oceny dokonanej przez komisję egzaminacyjną.

7.      Decyzję o przyjęciu na studia wyższe cudzoziemca podejmuje rektor na podstawie wniosku komisji po przedłożeniu przez cudzoziemca decyzji ministra.

 

§ 10

1.      Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, których podstawą przyjęcia jest decyzja rektora, odbywają studia na zasadzie odpłatności.

2.      Cudzoziemcy o których mowa w ust. 1 przedkładają odpowiedniej komisji rekrutacyjnej:

1)      podanie o przyjęcie na studia wyższe,

2)      4 fotografie:

– 3 papierowe – format jak do dowodu osobistego,

– 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli;

3)      dokumenty o których mowa w § 4 ust 1.

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.      Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

4.      Podania bez kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

5.      Właściwa komisja rekrutacyjna ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z cudzoziemcem,
o którym mowa w ust.1. w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego, a także rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów z spoza obszaru uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku

6.      W wypadku, gdy do przyjęcia na dany kierunek studiów wyższych wymagane są szczególne predyspozycje, cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 winien wykazać, iż takie predyspozycje posiada. Sprawdzenia predyspozycji odbywa się przed wlaściwą komisją egzaminacyjną.

7.      Komisja rekrutacyjna wnioskuje do rektora o podjęcie decyzji w przedmiocie przyjęcia cudzoziemca na studia wyższe, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej - oraz w przypadku konieczności sprawdzenia szczególnych predyspozycji - oceny dokonanej przez komisję egzaminacyjną.

8.      Decyzję o przyjęciu na studia wyższe cudzoziemca podejmuje rektor na podstawie wniosku komisji.

 

§ 11

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest  zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach z podpisami notarialnie poświadczonymi lub z podpisem poświadczonym przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną.

 

§ 12

Zasady rekrutacji na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim dla cudzoziemców posiadających obywatelstwo Kanady i USA określone zostaną odrębną uchwałą.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 13

1.      Od decyzji rektora wydanej na podstawie niniejszej uchwały, przysługuje w terminie 14 dni wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2.      Podstawą wniosku może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

 

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

 

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-05-24 08:30:12
Data aktualizacji:2018-04-04 11:45:33

Liczba wyświetleń strony: 1394

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka