Uchwała Nr 69/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Senatu Nr 62/2009 z dnia 29 października 2009 roku w  sprawie Regulaminu Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje się następujących zmian:

1)      dotychczasowy tytuł Regulaminu zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Regulamin Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”,

2)      w § 1 dotychczasową treść ust.1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwana dalej „Filią”, stanowi integralną część Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zwanego dalej „Uniwersytetem”, powstałą na mocy zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2000 roku w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dz.Urz. MENiS Nr 1, poz. 1).”,

 

3)      w § 1 dotychczasową treść ust.2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Filia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Statutu Uniwersytetu zwanego dalej „Statutem”, niniejszego regulaminu zwanego dalej „Regulaminem” oraz innych przepisów, mających zastosowanie do szkół wyższych”,.

 

4)      w § 1 dotychczasową treść ust.7 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Nadzór nad Filią w Piotrkowie Trybunalskim sprawuje prorektor Uniwersytetu ds. rozwoju i finansów, a w zakresie określonym przepisami Ustawy minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.”,

 

5)      dotychczasową treść § 8 zastępuje się treścią w brzmieniu:

㤠8

1.    Częścią Biblioteki Uniwersyteckiej jest Filia Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim.

2.     Częścią Archiwum Uniwersyteckiego jest Archiwum Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

3.   Częścią Wydawnictwa Uniwersyteckiego jest Wydawnictwo Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

4.    Na zasadach określonych Statutem w Filii mogą być tworzone inne  jednostki organizacyjne.

5.    Jednostki organizacyjne w Filii w Piotrkowie Trybunalski tworzy, przekształca i znosi rektor po zasięgnięciu opinii  Senatu, z wyłączeniem jednostek o charakterze administracyjnym, które są tworzone lub przekształcane z własnej inicjatywy rektora, na wniosek prorektora ds. rozwoju i finansów  lub kanclerza.”,

6)       w § 9 dotychczasową treść ust.3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Międzywydziałowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i znosi rektor na zasadach określonych Statutem.”,

7)     w § 11 dotychczasową treść ust.1 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Filią Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim  kieruje zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.”,

8)     w § 11 dotychczasowa treść ust.2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Zastępcę dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej powołuje rektor na wniosek dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną Uniwersytetu.”,

9)   § 12 skreśla się,

10)   tytuł Rozdziału III skreśla się,

11)  § 13, § 14, § 15, § 16, §17,§ 18, § 19 skreśla się,

12)  dotychczasową treść § 20 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Administracją i gospodarką Filii kieruje Kanclerz  przy pomocy zastępcy kanclerza ds. Filii.”,

13)  w § 21 dotychczasową treść ust.2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„Strukturę administracji Filii, zakres działania oraz podporządkowanie jej poszczególnych jednostek organizacyjnych określa Regulaminu organizacyjny Uniwersytetu.”,

 

14)   w § 21 ust.3 skreśla się,

 

 

15)   § 22 skreśla się,

 

16)   § 23 skreśla się,

 

 

17)   dotychczasową treść § 25 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Za koordynację uroczystości i imprez odbywających się w Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz promocją Filii odpowiada upoważniony przez rektora dziekan podstawowej jednostki organizacyjnej Filii.” ,

 

18)   tytuł rozdziału V skreśla się,  

 

19)   § 26 skreśla się,

 

20)   § 27 skreśla się.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-03 14:46:07
Data aktualizacji:2016-10-03 14:46:22

Liczba wyświetleń strony: 972

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka