Uchwała Nr 82/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 października 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 78/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

 

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm. ), § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  11 sierpnia 2016 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1332) oraz  § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku do  uchwały nr 78/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym, EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW POŁOŻNICTWO studia pierwszego stopnia-profil praktyczny, dokonuje się następujących zmian:

1)      w zakresie Wiedza po pkt. POŁ1P_W33 dodaje się punkty:

POŁ1P_W331

A.W34

zna wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków

POŁ1P_W332

A.W35

zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji, oraz zna procedurę  zgłaszania działań niepożądanych leków

POŁ1P_W333

A.W36

zna zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich

POŁ1P_W334

A.W37

zna grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach, postacie i drogi podania leków

POŁ1P_W1401

C.W46

zna środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

POŁ1P_W240

 D.W100

zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania

POŁ1P_W241

D.W101

zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami  i dróg podania

 

 

2)      w zakresie Umiejętności po pkt. POŁ1P_U15 dodaje się punkty:

POŁ1P_U151

A.U16

posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych

POŁ1P_U152

A.U17

posiada umiejętności umożliwiające wystawianie recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich

POŁ1P_U153

A.U18

posiada umiejętność przygotowania zapisu form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza

POŁ1P_U941

C.U44

posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające wystawianie recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich, oraz potrafi udzielać informacji o ich stosowaniu

 

 

 

 

POŁ1P_U163

D.U69

potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne

POŁ1P_U164

D.U70

potrafi przygotowywać i podawać leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza

POŁ1P_U165

D.U71

potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2016 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-10 14:12:23
Data aktualizacji:2016-10-10 14:12:23

Liczba wyświetleń strony: 736

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka