Uchwała Nr 41/2016

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 czerwca 2016  roku

w sprawie zmiany Statutu

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 59 ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

 

W Statucie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwalonego na mocy uchwały  Senatu Uniwersytetu nr 46/2011 r. z dnia 27 października 2011 r. zmienionego uchwałą Senatu Uniwersytetu nr 32/2015 z dnia 30 kwietnia 2015  r.  dokonuje się poniższych zmian:

1)      w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„  Dyrektorem Instytutu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Powołanie na Dyrektora Instytutu następuje spośród osób  wybranych do rady wydziału na  kadencję w okresie, której ma być pełniona funkcja .”,

2)      w § 58 w ust.1, w  pkt 2 skreśla się wyrazy:

„  z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 77 ust. 2a ustawy,”,

 

3)      w § 72 w ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wszyscy nauczyciele akademiccy, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziale, nie więcej jednak niż 75 nauczycieli, którzy stanowią 58% składu rady wydziału, łącznie z dziekanem, prodziekanami i dyrektorami instytutów,”,

 

4)      w § 72 w ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale, którzy stanowią 21% składu rady wydziału, łącznie z prodziekanami i dyrektorami instytutów”,

5)      w § 108 w ust.1 pkt.4 otrzymuje brzmienie:

 

„4) osoba posiadająca mandat, z wyłączeniem osoby pełniącej funkcję rektora, prorektora, dziekana oraz prodziekana, utraciła bierne prawo wyborcze,”,

 

6)      w § 108  ust.10 otrzymuje  brzmienie:

 

„10. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio  do prorektora i prodziekana.”,

 

 

4)         w § 115  ust. 15 otrzymuje brzmienie:

 

 „15. Na stanowisku bibliotekarza dyplomowanego lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny tytuł zawodowy oraz pozytywną ocenę Komisji Kwalifikacyjnej ds. Dyplomowanych Bibliotekarzy i Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej.”,

 

5)      w § 118 po ust.3 dodaje się ust.4 i ust.5  w brzmieniu:

 

„ 4. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na podstawie umowy o pracę następuje na czas nieokreślony lub na czas określony.

 

5. Okres zatrudnienia nauczyciela akademickiego na podstawie umowy o pracę na czas określony nie może być dłuższy niż maksymalny okres zatrudnienia na czas określony wskazany w  przepisach prawa pracy.”,

 

6)      § 119 uchyla się,

 

7)      § 120 uchyla się,

 

8)      §121 uchyla się,

 

9)      w § 122 uchyla się ust.3,

 

10)  § 123 uchyla się,

 

11)  w § 124 uchyla się ust.2,

 

12)  § 124 otrzymuje brzmienie:

 

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora na stanowisku adiunkta, dla którego Uczelnia ma stanowić podstawowe miejsce pracy, następuje na podstawie umowy o pracę. Łączny nieprzerwany okres zatrudnienia osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie nie może przekroczyć 8 lat.”,

 

13)  § 125 otrzymuje brzmienie:

 

Z nauczycielem akademickim posiadającym stopień naukowy doktora zatrudnianym na stanowisku adiunkta, dla którego Uniwersytet ma stanowić dodatkowe miejsce pracy, zawierana jest umowa o pracę. Łączny nieprzerwany okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może przekraczać 8 lat.”,

 

14)  w § 126 uchyla się ust.2,

 

15)  § 126 otrzymuje brzmienie:

 

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora na stanowisku asystenta, dla którego Uczelnia ma stanowić podstawowe miejsce pracy, następuje na podstawie umowy o pracę. Łączny nieprzerwany okres zatrudnienia osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, na stanowisku asystenta w Uniwersytecie nie może przekroczyć 8 lat.”,

 

16)   § 127 otrzymuje brzmienie:

 

Z nauczycielem akademickim nieposiadającym stopnia naukowego doktora zatrudnianym na stanowisku asystenta, dla którego Uczelnia ma stanowić dodatkowe miejsce pracy, zawierana jest umowa o pracę na czas określony. Łączny nieprzerwany okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może przekraczać w Uniwersytecie 8 lat.”,

 

17)   § 128 otrzymuje brzmienie:

 

Okres zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta lub na stanowisku asystenta, z zastrzeżeniem § 198 Statutu, ulega zawieszeniu na czas określony odrębnymi przepisami prawa, w szczególności ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym.”,

 

18)   § 130 uchyla się,

19)   § 131 otrzymuje brzmienie”

 

„ 1. Z pracownikiem zatrudnianym w Uniwersytecie na stanowisku bibliotekarza dyplomowanego lub na stanowisku dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas określony lub nieokreślony. Zatrudnienie poprzedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Dyplomowanych Bibliotekarzy i Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej.

2. Na stanowisku bibliotekarza dyplomowanego może być zatrudniona osoba, która posiada:

1)      co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie zarządzania informacją i bibliologii lub równorzędny i ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania informacją i bibliologii;

2)        pięcioletni staż pracy, a w przypadku nauczycieli akademickich dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej;

3)        poświadczenie znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2+ europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

4)        co najmniej pięć publikacji (w tym dwie recenzowane) z zakresu bibliologii, informacji naukowej lub nauk pokrewnych;

5)        udokumentowany dorobek w działalności:

      a) naukowo-badawczej, w szczególności w postaci publikacji informacyjnych i bibliograficznych, innych publikacji o charakterze naukowym, udziału w komitetach i radach naukowych, innych form aktywności naukowo-badawczej,

      b) organizacyjnej, w szczególności w postaci pełnienia funkcji kierowniczych w bibliotece, kierowania projektami i grantami oraz pracami w stałych zespołach problemowych biblioteki, projektowania i wdrażania usprawnień oraz innowacji w pracy biblioteki, organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, praktyk itp., współpracy z instytucjami zewnętrznymi otoczenia nauki i sektora gospodarki,

    c) dydaktycznej, w szczególności w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub pokrewnych, przygotowywania i realizacji różnych form dydaktyki bibliotecznej.

3.   Na stanowisku dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej może być

      zatrudniona osoba, która posiada:

1)      co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie historii, archiwistyki, albo muzealnictwa lub stopień naukowy z zakresu historii, archiwistyki, muzealnictwa, historii sztuki, albo zgodny z profilem i potrzebami badawczymi danego archiwum lub muzeum, lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i ukończone studia podyplomowe z zakresu historii, archiwistyki, muzealnictwa albo historii sztuki;

2)      pięcioletni staż pracy, a w przypadku nauczycieli akademickich dwuletni staż pracy, w archiwum lub muzeum;

3)      zaświadczenie o znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2+ europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;

4)      co najmniej pięć publikacji (w tym dwie recenzowane) z zakresu historii, archiwistyki, muzealnictwa albo historii sztuki lub nauk pokrewnych zbieżnych z profilem właściwego archiwum lub muzeum;

5)      udokumentowany dorobek w działalności:

a) naukowo-badawczej, w szczególności w postaci publikacji informacyjnych, katalogów wystaw, innych publikacji naukowych, udziału w komitetach i radach naukowych, innych form działalności naukowo-badawczej,

b) organizacyjnej, w szczególności w postaci pełnienia funkcji kierowniczej w archiwum lub muzeum, kierowania projektami i grantami oraz pracami w stałych zespołach problemowych archiwum lub muzeum, projektowania i wdrażania usprawnień oraz innowacji w zakresie organizacji pracy archiwum lub muzeum, współpracy z instytucjami zewnętrznymi otoczenia nauki i sektora gospodarki,

c)  dydaktycznej, w szczególności w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu archiwistyki, muzealnictwa lub nauk zgodnych z profilem instytucji, przygotowywania i realizacji różnych form dydaktyki archiwalnej, muzealnej

4. Dodatkowymi elementami oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydata na stanowiska, o których mowa w ust 2 i ust. 3 mogą być:

1)      działalność dydaktyczna i popularyzatorska na rzecz innych niż akademickie grup użytkowników;

2)      popularyzacja czytelnictwa, wiedzy archiwalnej, edukacji informacyjnej, a także nauki i jej wyników;

3)      posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

5. Do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska bibliotekarza dyplomowanego lub pracownika dokumentacji i informacji naukowej, rektor powołuje na okres kadencji organów Uniwersytetu Komisję Kwalifikacyjną ds. Dyplomowanych Bibliotekarzy i Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej w składzie:

1)      prorektor wskazany przez rektora jako przewodniczący,

2)      Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,

3)      Kierownik Archiwum Uniwersyteckiego;

4)      nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie bibliologia i informatologia;

5)      nauczyciel akademicki akademickich posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie historia.

6. Obsługę organizacyjno-administracyjną Komisji sprawuje Biblioteka Uniwersytecka.

7. Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na podstawie kryteriów określonych w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz podejmuje decyzję zwykłą większością w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków komisji.

8. W przypadku pozytywnej oceny, przewodniczący komisji wydaje stosowne zaświadczenie.”,

 

20)   § 132 uchyla się,

 

21)  § 133 uchyla się,

 

22)   w § 137 ust.10 otrzymuje brzmienie:

 

„10.  Ocena nauczyciela akademickiego sporządzana jest w formie arkusza oceny nauczyciela akademickiego. Arkusz oceny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w formie pisemnej przechowywany jest w Dziale Kadr, następnie w terminach wynikających z przepisów kancelaryjno-archiwalnych przekazywany jest  do Archiwum Uniwersyteckiego. Wyniki okresowych ocen nauczyciela akademickiego rejestrowane są elektronicznie w module kadrowym, stanowiącym element zintegrowanego systemu informatycznego.”,

 

23)   w § 141 w ust.6 do dotychczasowej treści dodaje się treść w brzmieniu:

 

Zakończenie postępowania w ramach komisji uczelnianych nie wyłącza dla nauczyciela akademickiego  drogi sądowej.”,

 

24)  w § 191 ust.3 i ust.4 otrzymują brzmienie:

 

„ 3. Wyjątkowo w odniesieniu do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych na stanowisku adiunkta przed dniem 20 marca 2007 r. które nie korzystały z przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na mocy § 67 ust. 1 lub ust. 2 statutu Uniwersytetu uchwalonego uchwałą senatu nr 20/2001 z dnia 31 maja     2001 r., można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku, nie więcej jednak niż o 2 lata, decyzją Rektora podjętą na wniosek rady wydziału lub rady innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, jeżeli nauczyciel akademicki uzyskał pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą habilitacyjną lub pozytywną ocenę autoreferatu oraz osiągnięć naukowych lub artystycznych, które będą podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w trybie tzw. nowej ścieżki habilitacyjnej. Uchwałę w sprawie wniosku,  w przedmiocie  przedłużenia zatrudnienia podejmuje rada wydziału lub rada innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

4. Pozytywna ocena, o której mowa w ust. 3, oznacza pozytywną ocenę dwóch uczestniczących w życiu naukowym specjalistów z danej dziedziny lub dyscypliny naukowej zatwierdzonych uchwałą przez radę wydziału lub radę innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na wniosek Dyrektora Instytutu, Kierownika Katedry lub kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, z których jeden jest zatrudniony poza Uniwersytetem.”,

 

25)  w § 192 ust.3  i ust. 4 otrzymują brzmienie:

 

„ 3. Wyjątkowo w odniesieniu do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych na stanowisku adiunkta w okresie pomiędzy dniem 20 marca 2007 r. a dniem wejścia w życie niniejszego statutu, które nie korzystały z przedłużenia  zatrudnienia na stanowisku adiunkta na mocy § 137 ust. 2 uprzednio obowiązującego statutu, można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku, nie więcej jednak niż o 2 lata, decyzją Rektora podjętą na wniosek rady wydziału lub rady innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, jeżeli nauczyciel akademicki uzyskał pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą habilitacyjną lub pozytywną ocenę autoreferatu oraz osiągnięć naukowych lub artystycznych, które będą podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w trybie tzw. nowej ścieżki habilitacyjnej. Uchwałę w sprawie wniosku,  w przedmiocie  przedłużenia zatrudnienia podejmuje rada wydziału lub rada innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

4.      Pozytywna ocena, o której mowa w ust. 3, oznacza pozytywną ocenę dwóch uczestniczących w życiu naukowym specjalistów z danej dziedziny lub dyscypliny naukowej zatwierdzonych uchwałą przez radę wydziału lub radę innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na wniosek Dyrektora Instytutu, Kierownika Katedry lub kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, z których jeden jest zatrudniony poza Uniwersytetem.”,

 

26)  w § 193 ust.2 i ust.3  otrzymują brzmienie:

 

„2. Wyjątkowo w odniesieniu do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych na stanowisku adiunkta w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie niniejszego statutu a dniem 30 września 2013 r., można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku, nie więcej jednak niż o 2 lata, decyzją Rektora podjętą na wniosek rady wydziału lub rady innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, jeżeli nauczyciel akademicki uzyskał pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą habilitacyjną lub pozytywną ocenę autoreferatu oraz osiągnięć naukowych lub artystycznych, które będą podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w trybie tzw. nowej ścieżki habilitacyjnej. Uchwałę w sprawie wniosku,
w przedmiocie przedłużenia zatrudnienia podejmuje rada wydziału  lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

3.        Pozytywna ocena, o której mowa w ust. 2, oznacza pozytywną ocenę dwóch uczestniczących w życiu naukowym specjalistów z danej dziedziny lub dyscypliny naukowej zatwierdzonych uchwałą przez radę wydziału lub radę innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu na wniosek Dyrektora Instytutu, Kierownika Katedry lub kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, z których jeden jest zatrudniony poza Uniwersytetem.”.

 

§ 2

 

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

 

                                                                         § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia  1 lipca  2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-07-05 14:51:41
Data aktualizacji:2016-07-05 14:51:41

Liczba wyświetleń strony: 1504

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka