Uchwała Nr 5/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 stycznia 2016 roku

w sprawie utworzenia kierunku jednolitych studiów magisterskich o nazwie psychologia o profilu ogólnoakademickim


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym tworzy się od  roku akademickiego 2016/2017  kierunek jednolitych studiów magisterskich o nazwie psychologia o profilu ogólnoakademickim, pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

2.    Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów psychologia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, który zostanie utworzony na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-02-05 13:20:42
Data aktualizacji:2016-02-05 13:20:42

Liczba wyświetleń strony: 1077

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka