Uchwała Nr 33/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

 

 

Na podstawie art.62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005  roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2015, wykazujące:

1) w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 352 314 000,38 zł,

2) w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. zysk  netto w wysokości 7 144 544,13 zł,

3) w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o sumę  564 317,05 ,

4) w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2015 do 31.12.2015 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 251 100,06 zł.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-05-24 08:11:40
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:18:41

Liczba wyświetleń strony: 1028

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka