Uchwała Nr 80/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 października 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 75/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm. ), § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  11 sierpnia 2016 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1332) oraz  § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku do  uchwały nr 75/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym, EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego stopnia-profil praktyczny, dokonuje się następujących zmian:

1)      w zakresie Wiedza po pkt. PIEL1P_W21 dodaje się punkty:

PIEL1P_W211

A.W22

zna wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków

PIEL1P_W212

A.W23

zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji, oraz zna procedurę  zgłaszania działań niepożądanych leków

PIEL1P_W213

A.W24

zna zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich

PIEL1P_W214

A.W25

zna grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach oraz postacie i drogi podania leków

PIEL1P_W1171

C.W51

zna środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

PIEL1P_W1681

    D.W52

zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania

 

2)      w zakresie Umiejętności po pkt. PIEL1P_U17 dodaje się punkty:

PIEL1P_U171

  A.U18

posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych

PIEL1P_U172

  A.U.19

posiada umiejętności umożliwiające wystawianie recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich

w ramach realizacji zleceń lekarskich

PIEL1P_U173

 A.U.20

posiada umiejętność przygotowania zapisu form recepturowych substancji leczniczych  i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza

PIEL1P_U1171

C.U.69

posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające wystawianie recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich, oraz potrafi udzielać informacji o ich stosowaniu.

 

 

 

 

PIEL1P_U34

D.U.34

potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne

PIEL1P_U35

D.U.35

potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu  z lekarzem lub na jego zlecenie

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2016 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-10 14:09:18
Data aktualizacji:2016-10-10 14:09:19

Liczba wyświetleń strony: 832

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka