Zmieniona uchwałą 19/2018

Uchwała Nr 13/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  25 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 41/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017

           

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012,  poz. 572 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017 dokonuje się poniższych zmian:

1)      w § 3 dotychczasową treść ust.5 pkt 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„3) sposób przeliczania wyników uzyskanych na dyplomach matury międzynarodowej (IB) oraz matury europejskiej (EB) jest dostosowany do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, wynik egzaminu uzyskany na dyplomach matury międzynarodowej (IB) oraz matury europejskiej (EB) przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Egzamin IB

Egzamin EB

Egzamin maturalny

(poziom podstawowy)

Egzamin maturalny

(poziom rozszerzony)

7 pkt

9,00 – 10,00

100 %

200 %

6 pkt

8,00 – 8,95

90 %

180 %

5 pkt

7,00 – 7,95

75 %

150 %

4 pkt

6,00 – 6,95

60 %

120 %

3 pkt

5,00 –5,95

45 %

90 %

2 pkt

4,00 – 4,95

30 %

60 %

 

 

     przyjmuje się, że poziom niższy – standard level, (SL) przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach matury międzynarodowej (IB) odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level, (HL) – poziomowi rozszerzonemu.”    

 

2)      w § 3 dodaje się ust. 6 o treści w brzmieniu:

 

„6. Stosowana w danym kraju skala ocen przeliczana jest do skali obowiązującej w systemie polskim wg zasad określonych w niniejszej uchwale. Maksymalny wynik ze świadectwa szkoły zagranicznej stanowi 100% poziomu podstawowego, natomiast minimalny wynik stanowi 30% poziomu podstawowego. Jeżeli w szkole zagranicznej prowadzony jest również poziom rozszerzony, to stosuje się przelicznik z wagą 2 zgodnie z  § 3 ust. 5 pkt 2). Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w systemie polskim, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.”

 

3)      w § 7 dodaje się ust. 5 i 6 o treści w brzmieniu:

5.      Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może być przyjęty kandydat, posiadający zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym został wydany.

6.      Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, posiadający zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo maturalne i dyplom lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym został wydany.”

 

4)      w § 9 ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

 „2. W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego/konkurs świadectw, kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązują następujące zasady:

1)   w przypadku kandydatów określonych w art. 43 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), podczas rekrutacji bierze się pod uwagę wyniki z matury zdawanych z części pisemnej na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego kierunku w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały, a w przypadku braku przedmiotu na egzaminie maturalnym, przyjmuje się (końcoworoczną ocenę z przedmiotu lub ocenę z innego równoważnego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata), z wyłączeniem kierunku lekarskiego,

2)   obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią (uczelnię zagraniczną) mogą być przyjęci na studia pierwszego (drugiego) stopnia i jednolite studia magisterskie pod warunkiem, że posiadane przez nie świadectwo (dyplom ukończenia studiów wyższych) jest równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości (polskiemu dyplomowi), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przelicza oceny za świadectwa do skali obowiązującej w systemie polskim, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.”

5)      w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/2017, w części 3. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu dodaje się na kierunku lekarskim treść w brzmieniu:

„ 2. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie prowadzone w języku angielskim (6-cio letnie)

Kryteria kwalifikacji:

Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub matury międzynarodowej (IB) lub europejskiej (EB)

-        biologia (poziom rozszerzony),

-        chemia (poziom rozszerzony)

-        fizyka lub matematyka (poziom podstawowy)

 

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:

-        International English Language Testing System- IELTS minimum 6.5 punktów

-        Test of English as Foreign Language -TOEFL Paper Based Test minimum  510 punktów uzyskanych z testu

-        TWE minimum 3,5 punktów

-        TOEFL Computer Based Test (TOEFL CBT), minimum 180 punktów uzyskanych z testu

-        TSE minimum 50 punktów

-        TOEFL Internet Based Test  (TOEFL iBT)  - nie mniej niż 87 punktów

-        TOEIC, minimum 700 punktów.

 

6)      w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/2017, w części 4. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny dodaje się treść w brzmieniu:

 „kryminologia stosowana** – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kryteria kwalifikacji: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-        język polski

-        historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub chemia lub fizyka.”,

7)      w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/2017, w części 4. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny dodaje się treść w brzmieniu:

 „psychologia** – studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kryteria kwalifikacji: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-        język polski

-        biologia lub historia lub matematyka.”,

8)      w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/2017, w części 4. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny dotychczasową treść kryterium

a)      na kierunku pedagogika zastępuje się treścią w brzmieniu:

„2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunków z obszaru nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia)  oraz z obszaru nauk humanistycznych (nauki o rodzinie)”.

b)      na kierunku praca socjalna zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

 „2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunków z obszaru nauk społecznych (pedagogika, psychologia, socjologia)  oraz z obszaru nauk humanistycznych (nauki o rodzinie)”.

9)      w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/2017, w części 5. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania dodaje się treść w brzmieniu:

 „stosunki międzynarodowe** – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kryteria kwalifikacji: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-        historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy.”,

10)  w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/2017, części Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 1 Wydział Filologiczno-Historyczny skreśla się następującą treść:

„filologia polska – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia – dla absolwentów
(z tytułem licencjata) kierunku filologia polska oraz dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Kryteria kwalifikacji:

1.      Dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych – konkurs dyplomów.

2.      Dla absolwentów po innych kierunkach niż z obszaru nauk humanistycznych – rozmowa kwalifikacyjna.”

 

11)  w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/2017, części Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 1 Wydział Filologiczno-Historyczny dodaje się następującą treść:

„e-edytorstwo z elementami medioznawstwa** – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia – pod warunkiem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Kryteria kwalifikacji:

„ Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego

-        język polski”.

 

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-03-01 15:08:02
Data aktualizacji:2018-04-04 11:28:34

Liczba wyświetleń strony: 1871

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka