Uchwała Nr 27/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 kwietnia 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 12/2016 roku Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów druków

 

 

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomów (Dz.U. 2011, Nr 196, poz. 1167), § 24, § 25 i § 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2015, poz. 1842) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 6) lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 12/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 25 lutego 2016 r. uchyla się załączniki 4 - 23.

 

§ 2

Zatwierdza się wzory dyplomów, odpisów dyplomów i egzemplarzy do akt dyplomów doktora, doktora sztuki i doktora habilitowanego wydawanych w języku polskim oraz wzory odpisów dyplomów doktora, doktora sztuki i doktora habilitowanego wydawanych w języku angielskim stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1)      załączniki nr 1-8 – wzory dyplomów doktora, odpisów dyplomów doktora i egzemplarzy do akt oraz odpisów w języku angielskim,

2)      załączniki nr 9-16 – wzory dyplomów doktora sztuki, odpisów dyplomów doktora sztuki i egzemplarzy do akt oraz odpisów w języku angielskim,

3)      załączniki nr 17-20 – wzory dyplomu doktora habilitowanego, odpisu dyplomu doktora habilitowanego i egzemplarza do akt oraz odpisu w języku angielskim.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-04-29 08:08:00
Data aktualizacji:2016-04-29 08:08:00

Liczba wyświetleń strony: 2094

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka