Traci moc na podstawie uchwały 22/2018

 Uchwała Nr 43/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 czerwca 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§1

 

W uchwale nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 4 w ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 

„ 1) Kartę Polaka, kartę pobytu (stałego) lub inny dokument  nadający status uprawniający  do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy.”

 

2)  w § 4 w ust. 1 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„ 2) w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:

a)    wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) albo

b)   świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo

c)    świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo

d)   świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

3)  w § 4 w ust. 1 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„ 3) w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia:

a)    dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo

b)   zalegalizowany  lub  opatrzony apostille dyplom lub  inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za  równoważny z  odpowiednim  polskim  dyplomem  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia,  zgodnie  z  przepisami  w  sprawie  nostryfikacji  dyplomów  ukończenia   studiów  wyższych  uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego,  albo 

c)    uznany,  na  podstawie  umowy  międzynarodowej,  za  równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej albo

d)   dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy.”

4)   w § 9 w ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

 

„ 3) dokumenty o jakich mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) albo decyzja o jakiej mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.”

 

5)  w § 9 w ust. 1 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

 

„ 4) dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) albo dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy albo oświadczenie i dokument o jakich mowa art. 191a ust 7a ustawy, w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia.”

 

6)  w § 10 w ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

 

„ 3) dokumenty o jakich mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) albo decyzja o jakiej mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.”

 

7)  w § 10 w ust. 2 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

 

„ 4) dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) albo dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy albo oświadczenie i dokument o jakich mowa art. 191a ust 7a ustawy, w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia.”

 

8)  § 11 otrzymuje brzmienie:

㤠11

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest  zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach z podpisami notarialnie poświadczonymi lub z podpisem poświadczonym przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną lub poświadczonym podpisem przez osobę upoważnioną do poświadczania podpisu na terenie kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec wraz z tłumaczeniem na język polski, której wzór określony zostanie odrębnym zarządzeniem rektora.”

 

§ 2

 

Pozostała treść Uchwały nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców nie ulega zmianie.

§ 3

 

Uchwala się tekst jednolity Uchwały stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-07-05 14:53:31
Data aktualizacji:2018-04-04 11:46:23

Liczba wyświetleń strony: 1229

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka