Traci moc na podstawie Uchwały Nr 84/2017

Uchwała Nr 75/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia   

Na podstawie § 11 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia  (Dz. U. 2014, poz. 1370) oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

1.    W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, jako czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz umocnienie pozycji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w krajowym i europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, zgodnie z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu wprowadza się Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.

2.    Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia budowany jest z uwzględnieniem specyfiki jednostek Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia,  w  przekonaniu, że podnoszeniu jakości służy ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie  i upowszechnianie najlepszych rozwiązań oraz uwzględnianie głosu odbiorców oferty edukacyjnej.

3.    Dbałość o wysoką jakość kształcenia ma charakter stałego podnoszenia jakości kształcenia z udziałem wszystkich nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

4.    Nadzór na funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia sprawuje prorektor ds. studenckich i kształcenia.

§ 2

1.      W celu realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakością Kształcenia na poziomie uczelnianym powołuje się Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia (UKJK), którą tworzą:

1)        Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK),

2)        Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK).

2.      W skład UKJK wchodzą:

1)        nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekanów – co najmniej po jednym z każdego wydziału,

2)        nauczyciele akademiccy – przedstawiciele jednostek międzywydziałowych,

3)        studenci wskazani przez uczelniany organ samorządu studentów, reprezentujący wszystkie wydziały,

4)        doktoranci wskazani przez uczelniany organ samorządu doktorantów, reprezentujący wydziały, prowadzące studia doktoranckie,

5)        kierownik Akademickiego Biura Karier,

6)        kierownik Działu Nauczania,

7)        kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji,

8)        pracownik Biura Jakości Kształcenia,

9)        inne osoby wskazane przez rektora.

3.      Prace UKJK koordynuje Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, pełniąc funkcję przewodniczącego UKJK.

4.      Obsługę administracyjną UKJK sprawuje Biuro Jakości Kształcenia.

§ 3

1.      W celu realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie wydziału powołuje się wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia (WKJK), które tworzą:

1)        wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia (WZJK),

2)        wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia (WZOJK),

3)        kierunkowe zespoły ds. programów kształcenia (KZPK).

2.      Członków i przewodniczącego WKJK oraz koordynatorów WZJK i WZOJK powołuje na okres trwania swojej kadencji dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału.

3.      W skład WKJK wchodzą:

1)        nauczyciele akademiccy w liczbie określonej przez dziekana – zapewniającej właściwą reprezentację głównych kierunków kształcenia,

2)        studenci oraz doktoranci na wydziałach, gdzie prowadzone są studia doktoranckie, zapewniający właściwą reprezentację kierunków kształcenia, wskazani przez wydziałowy organ samorządu studentów oraz doktorantów,

3)        przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych,

4)        inne osoby wskazane przez dziekana.

4.      Pracami KZPK kieruje kierownik jednostki prowadzącej kierunek studiów lub wskazana przez niego osoba, pełniąc funkcję przewodniczącego KZPK.

5.      W skład KZPK wchodzą przedstawiciele minimum kadrowego dla danego kierunku studiów oraz przedstawiciele studentów i doktorantów, delegowani przez wydziałowy organ samorządu studentów                   i doktorantów oraz inne osoby wskazane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

6.      Nadzór nad funkcjonowaniem wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia sprawuje dziekan.

§ 4

1.    Celem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest w szczególności:

1)        dbanie o wypełnianie misji i strategii Uniwersytetu w obszarze doskonalenia i zapewniania jakości,

2)        podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wobec innych uczelni,

3)        stałe doskonalenie jakości kształcenia w UJK i budowanie kultury jakości,

4)        kreowanie i promowanie działań projakościowych oraz włączanie całej społeczności akademickiej
w ten proces,

5)        podnoszenie jakości kształcenia w zakresie kadry nauczającej, infrastruktury  i oferty dydaktycznej,

6)        stworzenie przejrzystych i jawnych standardów dotyczących monitorowania i oceniania procesu dydaktycznego.

2.    Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia:

1)        odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego,

2)        obejmuje działania na rzecz doskonalenia programów kształcenia na studiach wyższych,        doktoranckich i studiach podyplomowych,

3)        uwzględnia w szczególności sposób weryfikowania efektów kształcenia na wszystkich kierunkach
i poziomach studiów wyższych, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych,

4)        uwzględnia ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia,

5)        uwzględnia oceny dokonywane przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych po zakończeniu każdego cyklu kształcenia,

6)        uwzględnia wnioski z monitorowania karier zawodowych absolwentów Uczelni,

7)        uwzględnia wnioski z badań oczekiwań pracodawców i zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy.

3.        Podstawowa jednostka organizacyjna, która rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku jest zobowiązana do wdrożenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na rzecz doskonalenia programu kształcenia na tym kierunku od dnia rozpoczęcia kształcenia.

4.        Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do przedłożenia radzie tej jednostki na koniec każdego roku akademickiego sprawozdania z działalności WKJK ze szczególnym uwzględnieniem sposobu weryfikowania efektów kształcenia i oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia. Sprawozdanie wraz z planem działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia i z harmonogramem ich wdrażania opracowuje WKJK, na podstawie sprawozdań KZPK.

5.        Wnioski z oceny działań w zakresie jakości kształcenia uwzględnia się przy doskonaleniu programów kształcenia.  

6.        Sprawozdanie, które uzyskało akceptację rady wydziału zostaje przekazane do UKJK.

7.        Na podstawie sprawozdań poszczególnych jednostek organizacyjnych UKJK przekazuje rekomendacje dotyczące działań naprawczych.

8.        Na podstawie sprawozdań poszczególnych jednostek organizacyjnych UKJK przygotowuje sprawozdanie końcowe, które przedstawia Senatowi Uniwersytetu.

9.        Sprawozdania mają charakter jawny i są publikowane na stronie internetowej Uczelni.

§ 5

1.      Istotnym elementem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są badania prowadzone
w formie ankiet ogólnouniwersyteckich, wydziałowych i kierunkowych wśród:

1)        studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów poszczególnych poziomów i form studiów,

2)        nauczycieli akademickich,

3)        pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, obsługujących proces kształcenia.

2.      Badania ankietowe prowadzone są z zachowaniem dobrowolności i poufności badań oraz jawności wyników.

3.      Ankiety studenckie oceniające nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych przeprowadza się każdorazowo po zakończeniu zajęć z przedmiotu na danym roku i kierunku studiów, nie rzadziej niż raz w roku.

4.      Ankiety studenckie oceniające zajęcia dydaktyczne przeprowadza się każdorazowo po zakończeniu zajęć z przedmiotu na danym roku i kierunku studiów, nie rzadziej niż raz w roku.

5.      Indywidualne wyniki ankiet, o których mowa w ust. 3 i 4 są poufne i dostępne tylko dla podmiotów odpowiedzialnych za jakość kształcenia oraz dla ocenianych.

6.      Poufność, o której mowa w ust. 2 nie wyklucza możliwości upublicznienia wyników w odniesieniu do najlepiej ocenionych.

7.      Ankiety oceniające pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na wydziale i poza wydziałem, obsługujących proces dydaktyczny przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku.

8.      Arkusze oceny nauczycieli akademickich wypełniane co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z przepisami określonymi w Statucie, zawierają wyniki ankiet oceniających nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych.

9.        Wyniki badań ankietowych, arkusze oceny nauczycieli akademickich i coroczne sprawozdania                           z działalności komisji – raporty samooceny stanowią podstawę do oceny funkcjonowania Systemu, przygotowania rekomendacji działań naprawczych na poziomie ogólnouczelnianym i wydziałowym oraz doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

§ 6

1.      Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie uczelnianym tworzy ramy i określa procedury ogólnouczelniane, związane z jakością kształcenia, natomiast Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie wydziałowym dodatkowo uwzględnia specyfikę wydziału poprzez tworzenie wewnętrznych aktów normatywnych i procedur wydziałowych.

2.      Pełnomocnik Rektora ds. Zapewniania Jakości Kształcenia przedstawia Senatowi Uczelni analizę i ocenę funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia przynajmniej raz w roku akademickim na jednym z jego posiedzeń.

3.      Rady Wydziałów przynajmniej dwa razy w roku akademickim na swoich posiedzeniach analizują funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziałach, w szczególności ocenę efektów kształcenia oraz sposoby ich weryfikowania.

§ 7

Wnioski wynikające z procesu doskonalenia jakości powinny być wykorzystane do:

1)        tworzenia kultury jakości kształcenia,

2)        doskonalenia i poszerzania  oferty edukacyjnej,

3)        stałego doskonalenia jakości procesu dydaktycznego i warunków jego realizacji,

4)        doskonalenia programów kształcenia,

5)        upowszechniania dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia,

6)        prowadzenia właściwej polityki kadrowej,

7)        nagradzania pracowników,

8)        wspierania innowacji dydaktycznych,

9)        promowania idei kształcenia przez całe życie.

§ 8

Rektor uwzględniając postanowienia niniejszej uchwały określi w drodze zarządzenia:

1)        szczegółowe zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. programów kształcenia,

2)        elementy składowe Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w tym procedury służące zapewnianiu jakości,

3)        wzory ankiet, a także zasady i tryb ich przeprowadzania oraz opracowywania i udostępniania ich wyników.

§ 9

1.      Traci moc Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 75/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości  Kształcenia.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-10-03 14:57:33
Data aktualizacji:2017-10-02 08:37:47

Liczba wyświetleń strony: 1179

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka