Uchwała nr 26/2016                 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 25/2013  Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców

 

Na podstawie art. 196 ust. 2, 3 i 4 w związku z art. 169 ust. 2 i 5 oraz art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 25/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie cudzoziemców wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      W § 4 ust. 1 dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

„9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.”

2.      W § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wysokość opłat za studia, w przypadku gdy cudzoziemiec podejmuje studia na zasadach odpłatności, określa zarządzenie rektora.”

3.       W § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uniwersytet zawiera z doktorantem cudzoziemcem umowę w formie pisemnej określającą warunki odpłatności za usługi edukacyjne.”

4.      W § 9 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Wysokość opłat za studia, w przypadku gdy cudzoziemiec podejmuje studia na zasadach odpłatności, określa zarządzenie rektora.”

5.    W § 9 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Uniwersytet zawiera z doktorantem cudzoziemcem umowę w formie pisemnej określającą warunki odpłatności za usługi edukacyjne.”

6.      W § 10 ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

„8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.”

7.      W § 10 ust. 7 wykreśla się zdanie drugie o treści:

„Decyzja określa wysokość opłat za studia, zgodnie z odrębnym zarządzeniem rektora.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-04-29 08:06:35
Data aktualizacji:2016-05-12 09:12:05

Liczba wyświetleń strony: 1311

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka