Uchwała nr 31/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 kwietnia 2016 roku  

w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017

 

Na podstawie art. 196 ust. 1-5 w zw. z art. 169 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.), § 59 ust. 2 pkt 1 lit. e) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego uchwala się, co następuje:

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Kształcenie na poziomie trzeciego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej obejmuje studia w następujących dyscyplinach:

1)      na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie:

a)      historia,

b)      językoznawstwo,

c)      literaturoznawstwo,

2)      na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studia doktoranckie w dyscyplinie:

a)      biologia,

b)      chemia,

c)      fizyka,

d)      geografia,

3)      na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym studia doktoranckie w dyscyplinie:

a)      pedagogika,

b)      sztuki piękne,

4)      na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu studia doktoranckie w dyscyplinie:

a)      nauki o zdrowiu

2.      Kształcenie na poziomie trzeciego stopnia prowadzone w formie niestacjonarnej obejmuje studia w następujących dyscyplinach:

1)     na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studia doktoranckie w dyscyplinie:

a)      biologia,

2)      na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu studia doktoranckie w dyscyplinie:

a)      nauki o zdrowiu.

 

§ 2

 

1.      Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie składa się z następujących etapów:

1)        ogłoszenie oferty studiów doktoranckich w poszczególnych dyscyplinach,

2)        postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące:

a)      rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,

b)      złożenie wymaganych dokumentów,

c)      dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego,

3)        postępowanie rekrutacyjne, obejmujące:

a)        przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

b)        ocenę osiągnięć naukowych albo artystycznych lub dodatkowych kwalifikacji kandydata,

c)        wydanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

 

2.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3.      Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest uzyskanie pozytywnego wyniku
w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.      Limity przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 wynoszą:

Lp.

Jednostka podstawowa prowadząca
studia doktoranckie

Dyscyplina

Limit przyjęć

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

Wydział

Humanistyczny

historia

25

-

językoznawstwo

10

-

literaturoznawstwo

20

-

razem wydział

55

-

2

Wydział

Matematyczno-Przyrodniczy

biologia

12

12

chemia

6

-

fizyka

10

-

geografia

8

-

razem wydział

36

12

3

Wydział

Pedagogiczny i Artystyczny

pedagogika

20

-

sztuki piękne

15

-

razem wydział

35

-

4

Wydział

Lekarski i Nauk o Zdrowiu

nauki o zdrowiu

15

20

razem wydział

15

20

                                                                     Łącznie:

141

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie oferty studiów doktoranckich na dany rok akademicki

 

§ 3

 

1.      Oferta studiów doktoranckich w poszczególnych dyscyplinach, zamieszczana jest na stronach internetowych wydziałów, prowadzących studia doktoranckie.

2.      Informacja zawiera:

1)      problematykę badawczą ze wskazaniem dyscyplin naukowych, w ramach których będzie ona podejmowana,

2)      dane kontaktowe opiekunów naukowych,

3)      wykaz zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu danej dyscypliny,

4)      zasady, tryb i terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.

 

Organy prowadzące postępowanie  w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie

 

§ 4

 

1.     Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie prowadzone jest przez komisje rekrutacyjne ds. studiów doktoranckich (zwane dalej komisjami rekrutacyjnymi), powoływane przez dziekanów w terminie do dn. 31 maja 2016 r. odrębnie dla każdej z dyscyplin, w ramach których prowadzone są na wydziale studia doktoranckie. Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.

2.     W skład komisji rekrutacyjnych wchodzą:

1)   przewodniczący, będący dyrektorem odpowiedniego instytutu lub kierownikiem studiów doktoranckich,

2)   co najmniej 3 członków, powoływanych spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień  naukowy doktora habilitowanego,

3)   sekretarz, będący nauczycielem akademickim zatrudnionym na wydziale.

3.     Organ samorządu doktorantów, wskazany w regulaminie samorządu doktorantów, może wyznaczyć swojego przedstawiciela, który uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora.

§ 5

 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)   przyjmowanie dokumentacji kandydatów,

2)   ocena czy kandydat spełnił wymagania formalne i złożył wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego,

3)   ocena uczestników postępowania w toku postępowania rekrutacyjnego,

4)   ustalenie liczby punktów uzyskanych przez uczestników postępowania w postępowaniu rekrutacyjnym,

5)   podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

6)   sporządzanie dokumentacji dotyczącej postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie, w szczególności decyzji, wezwań,  protokołów zbiorczych i indywidualnych, 

7)   wysyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru),

8)   opiniowane na żądanie komisji uniwersyteckiej  odwołań od decyzji w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia na studia,

9)   wnioskowanie, w porozumieniu z dziekanem wydziału, w sprawie przedłużenia lub ogłoszenia dodatkowych naborów.

 

§ 6

 

1.       Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych sprawuje uniwersytecka komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich (zwana dalej komisją uniwersytecką)  powołana przez rektora.

2.       W skład komisji uniwersyteckiej wchodzą:

1)   przewodniczący, którym jest prorektor właściwy do spraw studenckich,

2)   członkowie (w liczbie równej liczbie wydziałów prowadzących studia doktoranckie), powoływani spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

3)   przedstawiciel samorządu doktorantów.

3.        Komisja wybiera ze swego grona sekretarza.

 

§ 7

 

1.     Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem komisji uniwersyteckiej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.

2.     W przypadku, gdy od decyzji komisji rekrutacyjnej wniesiono odwołanie – decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje rektor po zaopiniowaniu odwołania przez komisję uniwersytecką. Decyzja rektora w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie jest ostateczna.

 

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie

§ 8

 

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie określa załącznik nr 1.

 

Zasady i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 9

 

1.    Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra albo  równorzędny z kierunków i dziedzin określonych w załączniku nr 2 lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.

2.    Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej, poprzez stronę internetową uczelni.

3.    Osobiste konto rejestracji kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, wyboru
i ewentualnych zmian kierunków i form studiów, przekazywania przez komisje rekrutacyjnej informacji dotyczących kolejnych etapów postepowania w sprawie przyjęcia na studia 
i wyników tych etapów oraz wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie rekrutacji oraz do komunikacji kandydata z komisja rekrutacyjną.

4.    Informacje przekazane kandydatowi/uczestnikowi postępowania rekrutacyjnego za pomocą jego osobistego konta rejestracji uznaje się za dostarczone kandydatowi/uczestnikowi postępowania rekrutacyjnego. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata/uczestnika postępowania rekrutacyjnego z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracji.

5.    Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w danym roku akademickim ustala rektor odrębnym zarządzeniem.

6.    Kandydaci zobowiązani są do złożenia wszystkich dokumentów określonych w załączniku nr 2 w określonych terminach, bezpośrednio na wydziale.

7.     Brak wszystkich wymaganych dokumentów jest równoznaczny z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego.

 

Zasady i przebieg postępowania rekrutacyjnego

 

§ 10

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę trzy elementy:

1)      wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

2)      wyniki dotychczasowych studiów;

3)      udokumentowane osiągnięcia naukowe albo artystyczne lub dodatkowe kwalifikacje kandydata.

3.      Każdy z elementów oceniany jest oddzielnie.

4.      Liczbę punktów, jaką kandydat może uzyskać za poszczególne elementy postępowania  rekrutacyjnego przedstawia załącznik nr 3.

5.      Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.

6.      Wynik postępowania uznaje się za pozytywny jeżeli kandydat uzyska co najmniej 50 punktów.

7.      Z postępowania rekrutacyjnego sporządzany jest protokół.

8.      Osoby niepełnosprawne, za zgodą komisji rekrutacyjnej, mogą  podczas  rozmowy kwalifikacyjnej korzystać z uprawnień, o których mowa w § 4 załącznika do Regulaminu studiów doktoranckich uchwalonego uchwałą nr 33/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

 

Przyjęcia na studia doktoranckie

 

§ 11

 

1.    Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową uczestników postępowania, ustalając kolejność od największej do najmniejszej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.    Na podstawie listy uczestników postępowania rekrutacyjnego, określonej w ust. 1, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów doktoranckich,
w ramach ustalonego limitu miejsc.

3.    Po formalnej akceptacji listy przez przewodniczącego komisji uniwersyteckiej, listy zawierające numery PESEL osób przyjętych na studia doktoranckie wraz z liczbą punktów uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym ogłasza się w formie elektronicznej oraz na tablicach ogłoszeń na poszczególnych wydziałach.

4.    O decyzji w sprawie przyjęcia na studia komisja zawiadamia uczestnika postępowania rekrutacyjnego na piśmie.  

 

§ 12

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku studiów w danym roku akademickim w przypadku niewypełnienia limitu miejsc. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek dziekana.

 

§ 13

 

Zasady przyjęć  na studia doktoranckie cudzoziemców określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

 

 § 14  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-04-29 08:13:41
Data aktualizacji:2016-04-29 08:13:41

Liczba wyświetleń strony: 2189

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka