Uchwała Nr 25/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

zmieniająca uchwałę nr 79/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów filologia polska na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, zmienioną uchwałą nr 6/2016

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 ppkt b) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. 572 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 79/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów filologia polska na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim z późn. zm. wprowadza się następującą zmianę polegającą na tym, iż dotychczasową treść efektu kierunkowego  w zakresie umiejętności w brzmieniu:

 

FILPL1A_U10

posiada umiejętności zawodowe wyrażające się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów związanych z wybraną specjalnością

H1A_U06

H1A_U08

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

FILPL1A_U10

posiada umiejętności zawodowe wyrażające się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów związanych z wybraną specjalnością

H1A_U06

H1A_U07

H1A_U08

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-04-29 08:05:37
Data aktualizacji:2016-04-29 08:05:38

Liczba wyświetleń strony: 1140

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka