Uchwała Nr 97/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) i § 59 ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwalonego na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu nr 46/2011 r. z dnia 27 października 2011 r. zmienionego uchwałą Senatu Uniwersytetu nr 32/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz uchwałą Senatu Uniwersytetu nr 41/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dokonuje się poniższych zmian:

 

1)      dodaje się §15¹ o treści:

„Wydział Zamiejscowy

 

§15¹

1. Wydział Zamiejscowy jest zamiejscową jednostką organizacyjną Uniwersytetu.

2. Wydział Zamiejscowy może być utworzony w przypadku prowadzenia w tej jednostce kształcenia  co najmniej na jednym kierunku studiów.

3. Wydział Zamiejscowy tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

4. Jednostki organizacyjne Wydziału Zamiejscowego mogą być tworzone na ogólnie przyjętych w Uniwersytecie zasadach.

5. Zadania i zakres działania oraz strukturę organizacyjną Wydziału Zamiejscowego określa regulamin uchwalany przez Senat na wniosek rektora.”,

 

 

2)      § 55 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania i zakres działania oraz strukturę jednostek niewymienionych w Statucie określają ich regulaminy zaopiniowane przez Senat i zatwierdzone przez rektora.

2. Kierownika jednostki niewymienionej w Statucie powołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Kierownika jednostki wyższego rzędu w strukturze, której znajduje się jednostka.”,

 

3)      § 58 otrzymuje brzmienie:

„Senat Uniwersytetu liczy 59 członków. W skład Senatu wchodzą:

1) rektor jako przewodniczący,

2) prorektorzy,

3) dziekani,

4) wybrani przedstawiciele:

a) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w takiej liczbie, aby łącznie z rektorem, prorektorami i dziekanami stanowili 32 osoby, ale nie mniej niż 51% składu Senatu (w tym z poszczególnych wydziałów i łącznie z jednostek międzywydziałowych), w liczbie ustalonej na każdą kadencję Senatu przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu osób, o których mowa wyżej, posiadających bierne prawo wyborcze. W przypadku gdy na funkcje, o których mowa w pkt l-3, zostanie wybrana osoba z danej jednostki organizacyjnej (wydziału, jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych), zmniejsza się odpowiednio liczbę przedstawicieli z tej jednostki,

b) pozostałych nauczycieli akademickich w łącznej liczbie 12 osób, ale nie mniej niż 20% składu Senatu, w tym z poszczególnych wydziałów i z jednostek międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych, w liczbie ustalonej na każdą kadencję Senatu przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu osób, o których mowa wyżej, posiadających bierne prawo wyborcze. W przypadku, gdy na funkcje, o których mowa w pkt l-3, zostanie wybrana osoba z danej jednostki organizacyjnej (wydziału, jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych), zmniejsza się odpowiednio liczbę przedstawicieli z tej jednostki,

c) studentów i doktorantów, w liczbie 12 osób, ale nie mniej niż 20% składu Senatu. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uniwersytecie, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup,

d) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 3 osób, ale nie mniej niż 5% składu Senatu.

2. Zmiany w składzie Senatu, wynikające ze zmiany osób pełniących funkcję rektora lub prorektorów oraz ze zmiany statusu naukowego członków Senatu, nie wymagają korygowania liczby członków Senatu.

3. W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą: prorektorzy, jeżeli nie są członkami Senatu, kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej oraz po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w Uniwersytecie.

4. W posiedzeniu Senatu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez rektora.”,

 

4)      w § 89 w ust.1 w pkt.1)  dotychczasową treść lit. b) zastępuje się treścią w brzmieniu:

„b) przedstawicieli do kolegium elektorów Uniwersytetu i do kolegium elektorów Wydziału Zamiejscowego, przedstawicieli do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wydziale Zamiejscowym, w jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zgodnie z zasadami i trybem przewidzianymi w ustawie i Statucie,”,

 

5)      w § 89 w ust.1 w pkt.1)  po lit. b dodaje się lit b¹ i b² o treści w brzmieniu:

b¹) dziekana oraz prodziekana ds. studenckich  Wydziału Zamiejscowego oraz rady Wydziału Zamiejscowego,

 

  b²)  ustalenie i rozdział zgodnie z ustawą oraz Statutem liczby mandatów w radzie Wydziału Zamiejscowego dla poszczególnych instytutów w odniesieniu do przedstawicieli:

a) nauczycieli akademickich,

b) samorządu studenckiego,”,

 

6)      § 91 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Wydziałową Komisję Wyborczą powołuje Rada Wydziału. Wydziałowa Komisja Wyborcza nie jest powoływana w Wydziale Zamiejscowym.”,

 

 

7)      § 100 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Dziekana wybiera kolegium elektorów wydziału spośród osób posiadających tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego  lub stopień naukowy doktora.”,

 

8)      § 115 ust. 9-11 otrzymuje brzmienie:

„9. Na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba, która posiada stopień naukowy doktora i co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych, a także znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w szczególności autorstwo lub współautorstwo podręczników, skryptów, przewodników metodycznych lub posiada stopień naukowy doktora i co najmniej 5-letnie znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z prowadzonym kierunkiem studiów, do którego to kierunku osoba ta ma być zaliczona do jego minimum kadrowego.

10. Na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona także osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra (lub inny równorzędny tytuł zawodowy) i co najmniej 10-letni staż pracy zawodowej w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w szczególności autorstwo lub współautorstwo podręczników, skryptów, przewodników metodycznych lub posiada tytuł zawodowy magistra (lub inny równorzędny tytuł zawodowy) i co najmniej 10-letnie znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z prowadzonym kierunkiem studiów, do którego to kierunku osoba ta ma być zaliczona do jego minimum kadrowego.

11. Na stanowisku wykładowcy może zostać zatrudniona osoba, która posiada stopień naukowy doktora albo tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny tytuł zawodowy) i co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzanych zajęć dydaktycznych lub posiada tytuł zawodowy magistra (lub inny równorzędny tytuł zawodowy) i co najmniej 5-letnie znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z prowadzonym kierunkiem studiów, do którego to kierunku osoba ta ma być zaliczona do jego minimum kadrowego.”,

 

9)      § 116 otrzymuje brzmienie:

„1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego, w trybie określonym ustawą, może być zatrudniona również osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej, dydaktycznej lub artystycznej.

2. Zatrudnienie osoby posiadającej stopień naukowy doktora na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego następuje po przeprowadzeniu konkursu.

3. Do dokumentów złożonych w konkursie, kandydat do zatrudnienia, załącza opinie trzech uczestniczących w życiu naukowym recenzentów w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez kandydata, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, przy czym co najmniej dwóch recenzentów nie może być pracownikami Uniwersytetu. Ewentualne koszty sporządzenia recenzji pokrywa kandydat.

4. Dorobek naukowy oraz osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej, dydaktycznej lub artystycznej potwierdza rada wydziału, w której zatrudnienie ma nastąpić. Uchwała podejmowana jest bezpośrednio przed uchwałą ws. wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia kandydata, jeżeli taka opinia wymagana jest przez obowiązujące przepisy prawa. Uchwała opiniująca kandydata do zatrudnienia nie może być podęta w przypadku braku uchwały potwierdzającej jego dorobek naukowy oraz osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej, dydaktycznej lub artystycznej.

5. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej wymagań określonych w art. 114 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Z wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić rektor, załączając wniosek dziekana, zgodę rady wydziału na wystąpienie z wnioskiem do Centralnej Komisji o wydanie opinii oraz uchwałę rady wydziału potwierdzającą znaczne i twórcze osiągnięcia kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

6. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli osoba ta uzyskała stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą i przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi w innym państwie oraz posiada znaczne osiągnięcia naukowe. W procedurze zatrudnienia stosuje się przepisy ust. ust. 1-5.

7. W przypadku zatrudnienia w jednostce międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej kompetencje dziekana i rady wydziału posiadają odpowiednio kierownik i rada jednostki.”,

 

10)   § 117 otrzymuje brzmienie:

„1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę.

2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej), zaopiniowany przez właściwą radę wydziału (radę jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej), jeżeli ustawa lub Statut wymaga takiej opinii, albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej) oraz właściwej rady wydziału (rady jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej), jeżeli ustawa lub Statut wymaga takiej opinii.

3. Opinia rady wydziału (rady jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej) nie jest wymagana, gdy zatrudnienie jest wynikiem umowy podpisanej przez Uniwersytet z jednostkami przyznającymi lub redystrybuującymi środki na realizację takiej umowy.”,

 

11)  § 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w Uniwersytecie, na czas określony lub nieokreślony, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu”,

 

12)  § 134 ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczyciela akademickiego:

1)        skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową;

2)        będącego beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia;

3)        zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego:

1)   ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,

2)   przez inny podmiot przyznający grant;

4)                 na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata.”,

 

13)  § 136 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ocena dokonywana jest nie rzadziej niż raz na cztery lata lub częściej na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony”,

 

14)  w § 136 skreśla się ust.3,

 

15)  § 155 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, w liczbie osiemnastu, wybiera Senat. W skład tej komisji wchodzi czternaście osób wybranych spośród kandydatów będących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, w tym co najmniej dziesięciu posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz cztery osoby spośród kandydatów będących studentami lub doktorantami.”,

 

16)  § 175 otrzymuje brzmienie:

„1. Kanclerz działa przy pomocy nie więcej niż czterech zastępców.

2. Obowiązki i uprawnienia kwestora, jako głównego księgowego Uniwersytetu, regulują odrębne przepisy.”,

 

17)  dodaje się Rozdział XII o treści w brzmieniu:

 

„ Rozdział XII

Przepisy przejściowe dotyczące  Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu

§ 199

1.      Instytut może być utworzony, gdy proponowany skład osobowy odpowiada minimum kadrowemu niezbędnemu do prowadzenia kierunku studiów.

2.      W ramach instytutu mogą istnieć: zespoły dydaktyczne, zespoły badawcze,  pracownie, laboratoria oraz jednostki administracyjne.

§ 200

1.      Instytutem kieruje Dyrektor.

2.      Dyrektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

3.      W instytucie mogą być powoływani zastępcy  Dyrektora.  Zakres obowiązków zastępcy Dyrektora określa Dyrektor Instytutu.

§ 201

W skład rady wydziału wchodzą:

1)      dziekan jako przewodniczący,

2)      prodziekan lub prodziekani,

3)      dyrektorzy instytutów,

4)      wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziale,

5)      wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale, w liczbie 2,

6)      wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału w liczbie stanowiącej co najmniej 20% składu rady,

7)      1 przedstawiciel pracowników wybrany spośród osób  niebędących nauczycielami akademickim zatrudnionych na wydziale.

 

§ 202

Kolegium Elektorów Wydziału składa się z:

1)        nauczycieli akademickich posiadających stopień lub tytuł naukowy, przy czym przedstawiciele tej kurii stanowią nie mniej niż połowę składu kolegium elektorów,

2)        czterech przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy  doktora,

3)        dwóch przedstawicieli studentów wybranych przez samorząd studencki, przy czym przedstawiciele studentów nie mogą stanowić mniej niż 20% składu kolegium elektorów wydziału,

4)   dwóch pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

§ 203

1.      W Wydziale Zamiejscowym wybory uzupełniające do Senatu, wybory kolegium elektorów wydziału, wybory dziekana, prodziekana oraz  wybory rady wydziału zostaną przeprowadzone w terminach określonych przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą, nie później jednak niż do 31 marca 2017 r.

2.      Do wyborów, o których mowa w ust.1 stosuje się odpowiednio przepisy §92 Statutu.

§ 204

Przepisy niniejszego rozdziału obowiązują nie dłużej niż do końca kadencji 2016-2020.”,

 

18)  dotychczasową treść załącznika nr 7 do Statutu zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„załącznik nr 7 do Statutu

Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Uniwersytetu

Jednostki podstawowe – wydziały:

1) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

2) Wydział Humanistyczny,

3) Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

4) Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,

5) Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

6) Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim:

7) Wydział Filologiczno-Historyczny,

8) Wydział Nauk Społecznych.”.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-12-21 08:18:44
Data aktualizacji:2016-12-21 08:18:45

Liczba wyświetleń strony: 1595

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka