Uchwała Nr 19/2016

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  31 marca 2016 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 41/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017

 

            Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. jedn. Dz. U. z 2012,  poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe
w roku akademickim 2016/2017 dokonuje się poniższych zmian:

 

1)        w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/2017,
w części 1. Wydział Humanistyczny na kierunku filologia polska dodaję się  pkt. 3-4  w brzmieniu:

 „3. studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku filologia polska ze specjalnością filologia polska z logopedią z przygotowaniem pedagogicznym

specjalność: filologia polska z logopedią

Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów. W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.”

„4. studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku filologia polska
z przygotowaniem pedagogicznym

specjalność: filologia polska z elementami neurodydaktyki

Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów. W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.”

2)        w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/2017,
w części 2. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy dodaje się pkt. 1a w brzmieniu:

 „ochrona środowiska – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie. Kryteria kwalifikacji: konkurs świadectw/ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-        biologia lub chemia lub geografia

-        język obcy.”

3)      w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/2017,
w części 3. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu na kierunku lekarskim w pkt 2. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie prowadzone w języku angielskim (6-cio letnie) w kryteriach kwalifikacji dotychczasową treść przy przedmiocie:

„ (…)

-        fizyka lub matematyka (poziom podstawowy)”

zastępuje się treścią w brzmieniu:

-        fizyka lub matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2016-04-04 14:08:28
Data aktualizacji:2016-04-04 14:08:29

Liczba wyświetleń strony: 1543

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka