Uchwała nr 20/2016

                 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 marca 2016 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 40/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

W uchwale nr 40/2013 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 4 ust. 1 pkt 7) dodaje się wyrazy: „(...) (nie dotyczy posiadacza Karty Polaka)”,

2)      w § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wysokość opłat za studia, w przypadku gdy cudzoziemiec podejmuje studia na zasadach odpłatności, określa zarządzenie rektora.”,

3)       w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uniwersytet zawiera ze studentem cudzoziemcem umowę w formie pisemnej określającą warunki odpłatności za usługi edukacyjne.”,

4)      w § 9 w ust. 1 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

„4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.”,

5)      w § 9 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Właściwa komisja rekrutacyjna ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z cudzoziemcem, o którym mowa w ust.1. w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego, a także rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów z spoza obszaru uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku.”,

6)        w § 10 ust. 2 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

„4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.”,

7)        w § 10 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Właściwa komisja rekrutacyjna ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z cudzoziemcem, o którym mowa w ust.1. w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego, a także rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów z spoza obszaru uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku.”,

8)      dodaje się § 10a o treści:

㤠10a

Zasady rekrutacji na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim dla cudzoziemców (Kanada USA) określone zostaną odrębną uchwałą.”.

 

§ 2

Pozostała treść Uchwały nr 40/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców pozostaje bez zmian.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-04-04 14:09:23
Data aktualizacji:2016-04-29 08:04:09

Liczba wyświetleń strony: 1314

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka