Uchwała Nr 30/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów filologia polska
na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2b) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach określa się efekty kształcenia dla kierunku filologia polska na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim:

 

 

 

 

Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów
Filologia polska

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Filologia polska absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia

w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

WIEDZA

FILPL1A_W01

ma elementarną wiedzę o przedmiotowo-metodologicznych powiazaniach filologii polskiej z innymi naukami

H1A_W01

H1A_W05

FILPL1A_W02

posiada wiedzę o współczesnym języku polskim, jego odmianach i kryteriach poprawności

H1A_W02

H1A_W03

H1A_W04

H1A_W09

FILPL1A_W03

posiada wiedzę o języku polskim w przeszłości, jego źródłach

H1A_W02

H1A_W03

FILPL1A W04

zna najważniejsze założenia i metody analizy i interpretacji tekstów literackich (i innych tekstów kultury)

H1A_W07

FILPL1A_W05

posiada wiedzę o historii literatury polskiej i powszechnej i/lub historii filozofii

H1A_W04

H1A_W05

H1A_W06

FILPL1A_W06

definiuje poprawnie podstawowe terminy z zakresu kultury

H1A_W02

H1A_W07

H1A_W09

H1A_W10

FILPL1A_W07

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tematyki związanej ze specjalnością, którą wybrał – zna jej terminologię i metody
w niej wykorzystywane

H1A_W04

H1A_W05

H1A_W08

FILPL1A_W08

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej

H1A_W08

FILPL1A_W9

ma przygotowanie do samodzielnego stawiania
i rozwiązywania filologicznych problemów naukowych

H1A_W01

H1A_W03

H1A_W04

H1A_W06

H1A_W07

FILPL1A_W10

ma podstawową wiedzę o historii literatury polskiej
i wybranych instytucjach kultury

H1A_W05

FILPL1A_W11

zna podstawową terminologię z zakresu nauki o literaturze i/lub języku

H1A_W06

FILPL1A_W12

zna język łaciński na poziomie podstawowym i rozumie jego znaczenie dla tradycji europejskiej i polskiej

H1A_W05

UMIEJĘTNOŚCI

FILPL1A_U01

potrafi wskazać cechy, zjawiska występujące w języku polskim i wyjaśnić je

H1A_U01

H1A_U02

H1A_U04

FILPL1A_U02

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę językoznawczą
w procesie twórczego pisania, dyskusji

H1A_U01

H1A_U06

  FILPL1A_U03

posiada umiejętność referowania zagadnień z zakresu literaturoznawstwa

H1A_U01

H1A_U08

H1A_U09

   FILPL1A_U04

potrafi przeprowadzić analizę poetyki tekstu literackiego na różnych poziomach jego organizacji strukturalnej

H1A_U02

FILPL1A_U05

potrafi wskazać cechy utworu charakterystyczne dla epoki, prądu, obiegu literackiego

H1A_U01

H1A_U06

FILPL1A_U06

potrafi wskazać w dowolnym dziele sztuki cechy kultury,
w ramach których ono powstało

H1A_U01

H1A_U04

H1A_U05

FILPL1A_U07

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do praktycznych analiz zjawisk literackich i językoznawczych

H1A_U01

H1A_U02

H1A_U08

FILPL1A_U08

posiada umiejętności zawodowe wyrażające się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów związanych z wybraną specjalnością

H1A_U06

H1A_U07

H1A_U08

FILPL1A_U09

umie wykorzystać zdobyte umiejętności do badań różnych obszarów kultury

H1A_U05

FILPL1A_U10

potrafi dostrzegać i trafnie opisać relacje pomiędzy literaturą popularną (i popularnymi formami kultury) a literaturą
i kulturą elitarną

H1A_U06

FILPL1A_U11

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie zgodnym z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

H1A_U10

FILPL1A_U12

umie prawidłowo podejmować polemikę z odmiennymi stanowiskami

H1A_U01

H1A_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FILPL1A _K01

rozumie znaczenie i społeczną rolę języka i tradycji językowej w edukacji i rozwoju osobniczym

H1A_K01

H1A_K02

FILPL1A _K02

rozumie rolę języka jako płaszczyzny kulturowego (narodowego) dialogu i porozumienia

H1A_K01

H1A_K04

H1A_K05

FILPL1A_K03

potrafi podjąć dyskusję, ocenić wypowiedź, dokonać argumentacji swego sądu w ramach różnych interakcji społecznych

H1A_K01

FILPL1A_K04

samodzielnie uczestniczy w życiu kulturalnym, świadomy znaczenia swego regionu w polskiej kulturze literackiej

H1A_K02

FILPL1A_K05

rozumie znaczenie i społeczną rolę literatury i tradycji literackiej w edukacji i rozwoju osobniczym

H1A_K01

H1A_K05

FILPL1A_K06

rozumie rolę literatury jako płaszczyzny kulturowego (narodowego) dialogu i porozumienia

H1A_K05

H1A_K06

FILPL1A_K07

ma kompetencje i świadomość odpowiedzialności za zadania stałego pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych
w zakresie specjalności

H1A_K03

FILPL1A_K08

rozumie wartość i rangę zachowania dziedzictwa kulturowego własnego regionu, kraju i Europy

H1A_K04

FILPL1A_K09

jest przygotowany do dalszego pogłębiania swej wiedzy i do podejmowania wyzwań zawodowych

H1A_K01

H1A_K05

FILPL1A_K10

jest przygotowany do pracy badawczej na poziomie studiów drugiego stopnia

H1A_K06

FILPL1A_K11

jest świadomy posiadanej wiedzy i zna sposoby jej pogłębiania; rozumie potrzebę kształcenia permanentnego

H1A_K01

FILPL1A_K12

jest świadomy rangi i konieczności badań multidyscyplinarnych

H1A_K06

FILPL1A_K13

wykazuje gotowość do zachowania się w sposób profesjonalny i do przestrzegania etyki zawodowej

H1A_K04

         

Objaśnienie oznaczeń:

FILPL (przed podkreślnikiem)– kierunkowe efekty kształcenia

1A-studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Po podkreślniku:

W - kategoria wiedzy

U - kategoria umiejętności

K - kategoria kompetencji społecznych

H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie  nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

 

§ 2

 

1.      Dotychczasowe efekty kształcenia określone w uchwale Nr 79/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów filologia polska na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, zmienione uchwałą nr 6/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku (tekst jednolity), obowiązują do ukończenia studiów przez studentów, którzy  rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2013/2014.

2.      Efekty kształcenia, o których mowa w § 1 dotyczą programu kształcenia i programu studiów
w tym planu studiów, obowiązującego studentów, rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2016/2017.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-04-29 08:11:44
Data aktualizacji:2016-04-29 08:11:45

Liczba wyświetleń strony: 1170

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka