Uchwała Nr 104/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia o nazwie bezpieczeństwo narodowe o profilu ogólnoakademickim


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania tworzy się od  roku akademickiego 2017/2018  kierunek studiów drugiego stopnia o nazwie bezpieczeństwo narodowe o profilu ogólnoakademickim pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

2.    Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, który zostanie utworzony na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia,
o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-12-21 09:31:47
Data aktualizacji:2016-12-21 09:31:48

Liczba wyświetleń strony: 883

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka