Uchwała Nr 103/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 grudnia 2016 roku

 zmieniająca uchwałę Nr 11/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 11/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów § 5 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1) program kształcenia opracowany wg zasad określonych odrębną uchwałą Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-12-21 09:30:37
Data aktualizacji:2016-12-21 09:30:38

Liczba wyświetleń strony: 1218

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka