Uchwała Nr 6/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 stycznia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 79/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia

dla kierunku studiów filologia polska na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2b) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 6-7 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do uchwały nr 79/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku filologia polska na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1)      skreśla się efekty kierunkowe  w zakresie wiedzy:

FILPL1A_W07

zna i rozumie terminy związane z dziedzinami nauki występującymi w ramach wiedzy o kulturze, zna teoretyczne założenia poszczególnych stylów i biegle orientuje się w zakresie teoretycznych badań  z zakresu kultury. Rozróżnia i potrafi omówić założenia poszczególnych szkół badawczych kulturoznawstwa.

H1A_W01

H1A_W03

H1A_W05

H1A_W06

H1A_W08

FILPL1A_W09

ma podstawową wiedzę z zakresu historii mediów, prawa prasowego, radiowego i telewizyjnego oraz innych przedmiotów wchodzących w skład modułu

H1A_W02

H1A_W03

S1A_W04

S1A_W05

S1A_W09

FILPL1A_W10

posiada podstawową wiedzę z zakresu gatunków dziennikarskich prasowych, radiowych i telewizyjnych

S1A_W02

S1A_W03

S1A_W05

S1A_W09

FILPL1A_W12

ma wiedzę o praktycznych aspektach Public Relations i zasadach planowania kariery literackiej

H1A_W04

FILPL1A_W17

ma wiedzę w zakresie elementarnej terminologii stosowanej w nauce o języku angielskim oraz metodyce nauczania języków obcych

H1A_W02

FILPL1A_W18

zna i rozumie podstawowe teorie myśli językoznawczej oraz metodyki nauczania języka angielskiego jako języka obcego

H1A_W06

FILPL1A_W19

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla modułu nauczycielskiego

H1A_W03

FILPL1A_W20

posiada przygotowanie merytorycznie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka polskiego i języka angielskiego

H1A_W03

H1A_W06

 

2)      wprowadza się efekt kierunkowy w zakresie wiedzy o treści:

FILPL1A_W13

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tematyki związanej ze specjalnością, którą wybrał – zna jej terminologię i metody w niej wykorzystywane

H1A_W04

H1A_W05

 

 

3)      skreśla się efekty kierunkowe w zakresie umiejętności:

FILPL1A_U08

samodzielnie projektuje zajęcia z zakresu wiedzy o kulturze i potrafi wykorzystać w nich wiedzę nabytą podczas studiów. Student samodzielnie opracowuje konspekty i poradniki na temat wybranych dziedzin kultury i sztuki

H1A_U02

H1A_U03

H1A_U06

H1A_U07

H1A_U08

H1A_U09

H1A_U10

FILPL1A_U09

potrafi redagować proste wypowiedzi dziennikarskie i rozróżniać ich specyficzność gatunkową

S1A_U04

H1A_U09

H1A_U07

FILPL1A_U10

umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w praktyce dziennikarskiej

H1A_U05

S1A_U07

S1A_U06

FILPL1A_U11

umie podejmować własne próby pisania utworów literackich

H1A_U3

FILPL1A_U18

ma umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego

H1A_U04

H1P_U03

FILPL1A_U19

potrafi przygotować się do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w szkole podstawowej.

H1A_U01

H1A_U02

H1A_U03

FILPL1A_U20

posiada umiejętności zawodowe wyrażające się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych.

H1A_U06

H1A_U08

 

4)      wprowadza się efekt kierunkowy w zakresie umiejętności o treści:

FILPL1A_U14

posiada umiejętności zawodowe wyrażające się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów związanych z wybraną specjalnością

H1A_U06

H1A_U08

 

5)      skreśla się efekty kierunkowe w zakresie kompetencji społecznych:

FILPL1A_K07

jest świadomy posiadanej wiedzy i zna sposoby jej pogłębiania, orientuje się w literaturze naukowej z zakresu wiedzy o kulturze i potrafi doradzić innym, jak wiedzę tę zdobyć, ma świadomość wagi kulturowego dziedzictwa Polski i narodów europejskich, a także świata

H1A_K01

H1A_K04

FILPL1A_K08

wykazuje aktywność w poszerzaniu wiedzy z zakresu kultury i jej dziejów w środowisku, w którym żyje, w miarę możliwości aktywnie uczestniczy w pracach organizacji i instytucji ochrony dziedzictwa narodowego, propaguje formy kultury wysokiej i awangardowej. Student jest wrażliwy na piękno i potrafi swą wiedzą i działaniem kształtować gust i smak estetyczny grup społecznych, wśród których przebywa

H1A_K02

H1A_K03

H1A_K05

H1A_K06

FILPL1A_K10

angażuje się w życie kulturalne środowiska jako autor tekstów dziennikarskich

S1A_K02

S1A_K03

H1A_K02

FILPL1A_K17

określa potrzeby warunkujące wykonywanie poszczególnych zadań w pracy zawodowej nauczyciela języka angielskiego

H1A_K03

H1P_K03

FILPL1A_K20

potrafi organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną

H1A_K02

H1A_K04

 

§ 2

Przyjmuje  się jednolity tekst załącznika do uchwały nr 79/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku filologia polska na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1. Tekst jednolity  załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1 dotyczą programu kształcenia i programu studiów w tym planu studiów, obowiązującego studentów trzeciego roku studiów, którzy rozpoczęli kształcenia w roku akademickim 2013/2014 oraz nowych cykli kształcenia.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-02-05 13:23:10
Data aktualizacji:2016-02-17 14:22:06

Liczba wyświetleń strony: 1082

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka