Uchwała Nr 11/2016

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 61/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacje z budżetu państwa oraz z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczoną przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych UE i innych programów międzynarodowych

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się:

 

§ 1

 

W Regulaminie przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacje z budżetu państwa oraz z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczoną przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych UE i innych programów międzynarodowych stanowiącym załącznik do uchwały nr 61/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 24 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2 pkt 2 o treści:

 

„rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2013, poz. 1571);”,

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„rozporządzenie - rozporządzenie wydane na podstawie delegacji ustawowej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określające warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania.”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-03-01 15:04:02
Data aktualizacji:2016-03-01 15:05:50

Liczba wyświetleń strony: 1110

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka