Uchwała Nr 16/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26 stycznia 2017 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie 
finanse i rachunkowość o profilu praktycznym


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2017/2018  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie finanse i rachunkowość o profilu praktycznym pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

2.    Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów finanse i rachunkowość na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym, który zostanie utworzony na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-27 14:02:08
Data aktualizacji:2017-01-27 14:02:08

Liczba wyświetleń strony: 1195

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka