Uchwała Nr 45/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

 

 

Na podstawie art.62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005  roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 i ust. 3 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2016, wykazujące:

1) w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2016 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 336 685 117,85 zł,

2) w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 zysk  netto w wysokości 4 228 294,40 zł,

3) w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o sumę  1 674 169,32 ,

4) w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2016 do 31.12.2016 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 047 191,25 zł.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-26 11:24:50
Data aktualizacji:2017-05-26 11:25:18

Liczba wyświetleń strony: 1203

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka