Uchwała Nr 28/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 marca 2017 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie administracja
o profilu praktycznym


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2017/2018  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie administracja o profilu praktycznym pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.
  2. Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów administracja na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym, który zostanie utworzony na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii
    w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia,
    o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-31 11:47:35
Data aktualizacji:2017-03-31 11:47:35

Liczba wyświetleń strony: 1132

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka