Uchwała nr 37/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

 

Na podstawie art. 196 ust. 1-5 w zw. z art. 169 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1842 ze zm.), § 59 ust. 2 pkt 1) lit. e) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego uchwala się, co następuje:

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Kształcenie na poziomie trzeciego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej obejmuje studia na następujących kierunkach:

1)  na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie na kierunkach:

a)      historia,

b)      językoznawstwo,

c)       literaturoznawstwo,

2)  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studia doktoranckie na kierunkach:

a)      biologia,

b)      chemia,

c)       fizyka,

d)      geografia,

3)  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu studia doktoranckie na kierunku:

a)      nauki o zdrowiu

2.     Kształcenie na poziomie trzeciego stopnia prowadzone w formie niestacjonarnej obejmuje studia na następujących kierunkach:

  1)  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studia doktoranckie na kierunku:

a)      biologia,

2)  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu studia doktoranckie na kierunku:

a)      nauki o zdrowiu.

 

§ 2

1.       Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie składa się z następujących etapów:

    1)  ogłoszenie oferty studiów doktoranckich na poszczególnych kierunkach,

 2)  postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące:

a)      rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,

b)      złożenie wymaganych dokumentów,

c)       dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego,

3)  postępowanie rekrutacyjne, obejmujące:

a)      ocenę osiągnięć naukowych albo artystycznych lub dodatkowych kwalifikacji kandydata,

b)      przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

c)       wydanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

2.       Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3.       Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.       Limity przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 wynoszą:

 

 

Lp.

Jednostka organizacyjna prowadząca
studia doktoranckie

Kierunek studiów

Limit przyjęć

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

Wydział

Humanistyczny

historia

6

-

językoznawstwo

4

-

literaturoznawstwo

6

-

razem wydział

16

-

2

Wydział

Matematyczno-Przyrodniczy

biologia

6

5

chemia

2

-

fizyka

3

-

geografia

3

-

razem wydział

14

5

3

Wydział

Lekarski i Nauk o Zdrowiu

nauki o zdrowiu

6

6

razem wydział

6

6

Łącznie:

36

11

 

Ogłoszenie oferty studiów doktoranckich na dany rok akademicki

§ 3

1.       Oferta studiów doktoranckich na poszczególnych kierunkach, zamieszczana jest na stronach internetowych wydziałów, prowadzących studia doktoranckie.

2.       Informacja zawiera:

1)  problematykę badawczą ze wskazaniem dziedzin/dyscyplin naukowych, w ramach których będzie ona podejmowana,

2)  dane kontaktowe proponowanych opiekunów naukowych,

3)  wykaz zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu danej dziedziny/dyscypliny,

4)  zasady, tryb i terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.

 

Organy prowadzące postępowanie  w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie

§ 4

1.       Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie prowadzone jest przez komisje rekrutacyjne do spraw studiów doktoranckich (zwane dalej komisjami rekrutacyjnymi), powoływane przez dziekanów w terminie do dn. 31 maja 2017 r. odrębnie dla każdego z kierunków, w ramach których prowadzone są na wydziale studia doktoranckie. Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.

2.     W skład komisji rekrutacyjnych wchodzą:

1)  przewodniczący, będący dyrektorem instytutu lub kierownikiem studiów doktoranckich,

2)  co najmniej 3 członków, powoływanych spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień  naukowy doktora habilitowanego,

3)  sekretarz, będący nauczycielem akademickim zatrudnionym na wydziale.

3.       Organ samorządu doktorantów, wskazany w regulaminie samorządu doktorantów, może wyznaczyć swojego przedstawiciela, który uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora.

 

§ 5

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)  przyjmowanie dokumentacji kandydatów,

2)  ocena czy kandydat spełnił wymagania formalne i złożył wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego,

3)  ocena uczestników postępowania w toku postępowania rekrutacyjnego,

4)  ustalenie liczby punktów uzyskanych przez uczestników postępowania w postępowaniu rekrutacyjnym,

5)  podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

6)  sporządzanie dokumentacji dotyczącej postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie, w szczególności decyzji, wezwań, protokołów zbiorczych
i indywidualnych,

7)  wysyłanie rozstrzygnięć w przedmiocie wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia, (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru),

8)  opiniowane odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej w przedmiocie wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia na studia,

9)  wnioskowanie, w porozumieniu z dziekanem wydziału, w sprawie przedłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru na studia doktoranckie.

 

§ 6

1.       Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.

2.       W przypadku, gdy od decyzji komisji rekrutacyjnej wniesiono odwołanie – decyzję  w  sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje rektor. Decyzja rektora w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie jest ostateczna.

3.       Na postanowienie komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo wniesienia zażalenia                        do rektora, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie

§ 7

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie określa załącznik nr 1.

 

Zasady i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

§ 8

1.       Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra albo  równorzędny z kierunków i dziedzin określonych w załączniku nr 2 lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz spełniła warunki rekrutacji określone w niniejszej uchwale.

2.       Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej, poprzez stronę internetową uczelni.

3.       Osobiste konto rejestracji kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, wyboru i ewentualnych zmian kierunków i form studiów, przekazywania przez komisje rekrutacyjnej informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania w sprawie przyjęcia na studia a także wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie rekrutacji oraz do komunikacji kandydata/uczestnika postępowania rekrutacyjnego z komisją rekrutacyjną.

4.       Informacje przekazane kandydatowi/uczestnikowi postępowania rekrutacyjnego za pomocą jego osobistego konta rejestracji uznaje się za dostarczone kandydatowi/uczestnikowi postępowania rekrutacyjnego. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata/uczestnika postępowania rekrutacyjnego z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracji.

5.       Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w danym roku akademickim ustala rektor odrębnym zarządzeniem.

6.       Kandydaci zobowiązani są do złożenia wszystkich dokumentów określonych w załączniku nr 2 w wyznaczonych  terminach, bezpośrednio na wydziale.

7.     Brak wszystkich wymaganych dokumentów jest równoznaczny z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego.

 

Zasady i przebieg postępowania rekrutacyjnego

§ 9

1.     Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

2.     W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę łącznie trzy elementy:

1)  wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

2)  wyniki dotychczasowych studiów;

3)  udokumentowane osiągnięcia naukowe albo artystyczne lub dodatkowe kwalifikacje kandydata.

3.     Każdy z elementów postępowania jest obligatoryjny i  oceniany jest oddzielnie.

4.     Liczbę punktów, jaką kandydat może uzyskać za poszczególne elementy postępowania  rekrutacyjnego przedstawia załącznik nr 3.

5.     Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata za poszczególne elementy postępowania. W przypadku nieprzyznania punktów za jeden z elementów, o których mowa w ust. 2, łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata określana jest jako 0 (zero) punktów.

6.     Wynik postępowania uznaje się za pozytywny jeżeli kandydat uzyska co najmniej 50 punktów.

7.     Z postępowania rekrutacyjnego sporządzany jest protokół.

8.     Osoby niepełnosprawne, za zgodą komisji rekrutacyjnej, mogą  podczas  rozmowy kwalifikacyjnej korzystać z uprawnień, o których mowa w § 4 załącznika do Regulaminu studiów doktoranckich uchwalonego uchwałą nr 32/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku.

 

Przyjęcia na studia doktoranckie

§ 10

1.   Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listę  rankingową uczestników postępowania, ustalając kolejność od największej do najmniejszej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.   Na podstawie listy uczestników postępowania rekrutacyjnego, określonej w ust. 1, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów doktoranckich, w ramach ustalonego limitu miejsc.

3.   Listy zawierające numery PESEL osób przyjętych na studia doktoranckie wraz z liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym ogłasza się w formie elektronicznej oraz na tablicach ogłoszeń na poszczególnych wydziałach.

4.   O decyzji w sprawie przyjęcia na studia komisja zawiadamia uczestnika postępowania rekrutacyjnego na piśmie.  

 

§ 11

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku studiów w danym roku akademickim w przypadku niewypełnienia limitu miejsc. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek dziekana.

 

§ 12

Zasady przyjęć na studia doktoranckie cudzoziemców określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

 

§ 13

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-04-28 13:23:59
Data aktualizacji:2017-05-05 08:46:54

Liczba wyświetleń strony: 1456

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka