Uchwała Nr 65/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 czerwca 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 50/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach zmienioną Uchwała Nr 100/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 1) lit. i) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w § 17 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu:

 

,,Decyzja w sprawie komercjalizacji jest podejmowana w okresie 3 miesięcy od daty złożenia
przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do dobra intelektualnego. Pracownik może złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia tego dobra. W przypadku niezłożenia przez pracownika oświadczenia bądź złożenia oświadczenia o braku zainteresowania przeniesieniem praw do dobra intelektualnego przepis § 17 ust. 13 stosuje się odpowiednio.”  

 

2)     dotychczasową treść§ 17 ust. 4 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,Decyzja w sprawie komercjalizacji jest podejmowana na podstawie pisemnej opinii min. 3 osobowego podzespołu wyznaczanego przez kierownika Działu Innowacji i Transferu Technologii spośród członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Komercjalizacji Dóbr Intelektualnych. W skład Komisji wchodzi 15 osób, powoływanych przez rektora. Opinia dotycząca zgłoszonego dobra jest niezwłocznie przekazywana rektorowi przez kierownika Działu Innowacji i Transferu Technologii.”

 

3)     dotychczasową treść§ 17 ust. 12 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,W przypadku podjęcia przez Uniwersytet decyzji o niekomercjalizacji albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym jest mowa w ust. 4, Uniwersytet w terminie 30 dni składa pracownikowi ofertę zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do zgłoszonego dobra intelektualnego oraz know-how z nim związanego, łącznie z informacjami, utworami
wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wynagrodzenie przysługujące Uniwersytetowi za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”

 

4)     skreśla się § 18 ust. 4.

5)     dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 zastępuje się nowymi załącznikami 1 i 2,

6)     nowe załączniki, o których mowa w pkt 5, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-30 12:38:39
Data aktualizacji:2017-09-05 10:06:59

Liczba wyświetleń strony: 1220

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka