Uchwała Nr 64/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 czerwca 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 18/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad misji i strategii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 1) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr 18/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad misji
i strategii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotychczasową treść o brzmieniu:

 

,,Strategia rozwoju UJK stanowi zbiór celów uznanych za priorytetowe dla całej społeczności akademickiej. Określa podstawę budowania strategii rozwoju podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni.

Są one realizowane na podstawie planów zadań, uwzględniających priorytety: Nauka, Edukacja, Baza, Otoczenie, Zarządzanie. W planie zadań nie wykazuje się przedsięwzięć
o charakterze ciągłym.

Strategie rozwoju podstawowych jednostek organizacyjnych oraz odpowiadające im plany zadań są przyjmowane do realizacji, z zachowaniem uprawnień organów kolegialnych,
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Rozwoju, Budżetu i Finansów, która dokonuje oceny ich zgodności ze strategią rozwoju UJK.

Plan zadań związanych z realizacją strategii UJK i opracowuje Rektor, a zatwierdza Senat. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju Uczelni i odpowiadającego mu planu zadań stanowi element sprawozdania rektora i jest przedkładane pod obrady Senatu co najmniej raz w roku. Aktualizacja i modyfikacja strategii rozwoju Uczelni winna uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne
i finansowe.”

 

zastępuje się treścią o brzmieniu:

 

,,Strategia rozwoju UJK stanowi zbiór celów uznanych za priorytetowe dla całej społeczności akademickiej. Są one realizowane na podstawie planu zadań, uwzględniającego priorytety: Nauka, Edukacja, Baza, Otoczenie, Zarządzanie.

Plan zadań związanych z realizacją strategii UJK opracowuje Rektor, a zatwierdza Senat. Sprawozdanie z realizacji planu zadań jest przedkładane pod obrady Senatu co najmniej raz w roku.

Modyfikacja strategii rozwoju Uczelni winna uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne
i finansowe.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-30 12:34:05
Data aktualizacji:2017-06-30 12:34:06

Liczba wyświetleń strony: 1420

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka