Zmieniona uchwałami nr 21/2018, 34/2018 

Uchwała nr 54/2017

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  25  maja  2017 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

Przepisy ogólne

 

1.      Uniwersytet przyjmuje kandydatów na studia w ramach liczby miejsc ustalonych na pierwszy rok studiów przez Senat na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego odrębną uchwałą. Limit miejsc na kierunek lekarski ustala Senat w ramach limitu określonego przez właściwego ministra. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się:

1)   ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego,

2)    egzamin wstępny (m.in. egzamin praktyczny, egzamin pisemny, test, egzamin ustny/rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian umiejętności),

3)   konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej,

4)   konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,

5)   wynik ze średniej ocen,

6)   ranking wyników ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

2.      W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza planowanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, kwalifikuje się wszystkich kandydatów zgłoszonych na pierwszy rok studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Przepisu tego nie stosuje się do studiów pierwszego stopnia na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, wychowanie fizyczne, filologia ze specjalnością filologia angielska.

3.      Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być przyjęty na ten kierunek.

4.      Kryteria kwalifikacji oraz wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki i poziomy studiów określa załącznik nr 1.

5.      Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 określa załącznik nr 2.

6.      W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

7.      Zasady przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów określa Senat Uniwersytetu odrębną uchwałą.

8.      Zasady przyjęć na studia cudzoziemców określa Senat Uniwersytetu odrębną uchwałą.

 

§ 2

Uniwersytet zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, będzie mniejsza niż 20 osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek dziekana.

 

§ 3

Postępowanie kwalifikacyjne

 

1.    Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1)       dokonanie rejestracji kandydata przez wypełnienie formularza – podania według ustalonego
w Uniwersytecie wzoru,

2)       dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęciu na studia).

2.    Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożenie w przewidzianym terminie kompletu wymaganych dokumentów.

3.    Przyjęcia kandydatów na pierwszy rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.

4.    W przypadku, gdy załącznik nr 1 niniejszej uchwały nie stanowi inaczej, przy jednakowej liczbie punktów lub jednakowym wyniku uzyskanym przez kilku kandydatów, wydziałowa komisja rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe kryteria, powiązane z kryteriami ustalonymi dla danego kierunku studiów, pozwalające na określenie miejsca na liście rankingowej.

5.    W przypadku, gdy laureat, finalista olimpiady został zwolniony z egzaminu z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie.

6.    W przypadku, gdy kandydat został zwolniony ze sprawdzianu, zalicza mu się za ten sprawdzian ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen.

 

Polska nowa matura 2005-2018

7.    Kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

a) na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych z wagą 1,

b) na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych z wagą 2.

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

Polska stara matura

 

8.    Na kierunkach studiów, gdzie podstawowym kryterium jest ranking wyników z egzaminu maturalnego/konkurs świadectw, uzyskane przez kandydata oceny i wyniki wyliczane są wg następujących zasad:

1)     kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się korzystniejszą dla nich ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się oceny z klasyfikacji końcoworocznej. Oceny przelicza się na punkty wg następującej tabeli:

 

skala ocen 3-5

skala ocen 2-6

ocena

wskaźnik

ocena

wskaźnik

-

-

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

90

dobry

60

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

-

-

dopuszczający

30

 

 

2)     kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2,

 

Matura międzynarodowa (IB) i matura europejska (EB)

 

9.    Kandydaci przystępujący do międzynarodowej matury (IB), matury europejskiej (EB) oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2018. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do 14 września 2018 r.

10. Sposób przeliczania wyników uzyskanych na dyplomach matury międzynarodowej (IB) oraz matury europejskiej (EB) jest dostosowany do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, wynik egzaminu uzyskany na dyplomach matury międzynarodowej (IB) oraz matury europejskiej (EB) przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Egzamin IB

Egzamin EB

Egzamin maturalny

(poziom podstawowy)

Egzamin maturalny

(poziom rozszerzony)

7 pkt

9,00 – 10,00

100 %

200 %

6 pkt

8,00 – 8,95

90 %

180 %

5 pkt

7,00 – 7,95

75 %

150 %

4 pkt

6,00 – 6,95

60 %

120 %

3 pkt

5,00 –5,95

45 %

90 %

2 pkt

4,00 – 4,95

30 %

60 %

przyjmuje się, że poziom niższy – standard level, (SL) przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach matury międzynarodowej (IB) odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level, (HL) – poziomowi rozszerzonemu.

Inna matura zagraniczna

 

11. W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego/konkurs świadectw, kandydatom określonym w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.),podczas rekrutacji bierze się pod uwagę wyniki z matury zdawanych z części pisemnej na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego kierunku w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, a w przypadku braku przedmiotu na egzaminie maturalnym, przyjmuje się (końcoworoczną ocenę z przedmiotu lub ocenę z innego równoważnego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata), z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

12. W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego/konkurs świadectw, obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią (uczelnię zagraniczną) mogą być przyjęci na studia pierwszego (drugiego) stopnia i jednolite studia magisterskie pod warunkiem, że posiadane przez nie świadectwo (dyplom ukończenia studiów wyższych) jest równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości (polskiemu dyplomowi), wydziałowa komisja rekrutacyjna przelicza oceny za świadectwa do skali obowiązującej w systemie polskim, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

13. Stosowana w danym kraju skala ocen przeliczana jest do skali obowiązującej w systemie polskim wg zasad określonych w niniejszej uchwale. Maksymalny wynik ze świadectwa szkoły zagranicznej stanowi 100% poziomu podstawowego, natomiast minimalny wynik stanowi 30% poziomu podstawowego. Jeżeli w szkole zagranicznej prowadzony jest również poziom rozszerzony, to stosuje się przelicznik z wagą 2 zgodnie z  § 3 ust. 8 pkt 2). Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata z maturą zagraniczną oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny w systemie polskim, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

14. Kandydaci przystępujący do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2018. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do 20 września 2018 r.

 

§ 4

Tryb rejestracji kandydatów

 

1.      Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w formie elektronicznej pod adresem internetowym https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja.

2.      Rejestracja internetowa będzie czynna przez całą dobę w okresie rejestracji wynikającym
z harmonogramu rekrutacji w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa będzie działać w trybie tylko do odczytu. Dla dodatkowych naborów terminy rejestracji zostaną podane w drodze decyzji przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej.

3.      Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną i wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach potwierdzenia o wpłynięciu na konto Uniwersytetu tej opłaty.

4.      Uniwersytet nie bierze odpowiedzialności za niemożność dokonania rejestracji lub zmian wpisów spowodowanej awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów Uniwersytetu.

5.      Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu Uniwersytet zapewni dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających dokonanie rejestracji, zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie dokumentów i obsługę kandydatów.

6.      Decyzję odnośnie miejsca umożliwiającego dokonanie rejestracji i przyjmowania dokumentów, składanych przez kandydatów podejmuje dziekan wydziału i podaje do wiadomości nie później niż
w dniu rozpoczęcia rejestracji.

7.      Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów określonych odrębną uchwałą Senatu po zarejestrowaniu zgłaszają się do sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej, przedstawiając stosowne dokumenty.

8.      Kandydaci, rekrutujący się na zasadach obywateli polskich posiadający maturę zagraniczną po zarejestrowaniu zgłaszają się sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej przed terminem ogłoszenia wyników.

 

§ 5

1.      W celu rejestracji kandydat:

1)     składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)     zakłada osobiste konto rejestracyjne; identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata,

3)     wypełnia internetowy formularz danych osobowych dostępny na stronie, o której mowa w § 4 ust. 1, w tym podaje informacje o ukończonej szkole i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,

4)     dokonuje wyboru kierunku studiów,

5)     wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości podanej przez system elektronicznej rejestracji na konto bankowe wskazane na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata.

2.    Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uniwersytetu.

3.    Po uzyskaniu potwierdzenia z systemu elektronicznej rejestracji o wpłynięciu na konto opłaty rekrutacyjnej kandydat:

1)       legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „nowej matury”, matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) podaje wyniki i poziom egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,

2)       legitymujący się świadectwem dojrzałości w trybie tzw. „starej matury” podaje skalę ocen
i wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym lub w przypadku braku takiej oceny – ocenę końcoworoczną,

3)       legitymujący się dyplomem ukończenia studiów podaje ocenę z dyplomu oraz informacje wskazane w formularzu.

4.      Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

5.      Kandydat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowanych tym hasłem. W sprawach związanych ze zmianą hasła kandydat winien skontaktować się z wydziałową komisją rekrutacyjną.

6.      Osobiste konto rejestracji kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, wyboru
i ewentualnych zmian kierunków i form studiów, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego i wyników tych etapów oraz wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie rekrutacji oraz do komunikacji kandydata z wydziałową komisją rekrutacyjną.

7.      Informacje przekazane kandydatowi za pomocą jego osobistego konta rejestracji uznaje się za dostarczone kandydatowi. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami przekazanymi na jego osobiste konto rejestracji. Kandydat otrzyma  pisemną decyzję komisji rekrutacyjnej w przedmiocie przyjęcia na studia.

 

§ 6

Opłata rekrutacyjna

 

1.      Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019 ustala rektor na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego odrębnym zarządzeniem.

2.      Opłata określona w ust.1 umożliwia rejestrację na dwa postępowania rekrutacyjne studiów wybrane przez kandydata.

3.      Kandydat winien wnieść opłatę rekrutacyjną po dokonaniu rejestracji, nie później jednak niż
w terminach określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4.      Wpłynięcie opłaty na konto Uniwersytetu zostanie potwierdzone na indywidualnej stronie rejestracyjnej kandydata.

5.      Kandydat, który wniósł opłatę na konto Uniwersytetu i nie otrzymał potwierdzenia na indywidualnej stronie rejestracyjnej zobowiązany jest zgłosić się do wydziałowych komisji rekrutacyjnych
z pokwitowaniem wpłaty w celu potwierdzenia opłaty w systemie elektronicznej rejestracji.

6.      Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:

1)     braku potwierdzenia rejestracji i niespełnienia wymagań określonych w § 4 ust. 3,

2)     nieuruchomienia kierunku studiów, o ile był to jedyny kierunek wybrany przez kandydata.

7.      Kandydat może ubiegać się o zwrot nadpłaty przekraczającej wysokość ustalonej opłaty rekrutacyjnej. Decyzję podejmuje przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej.

8.      Zwrotu nadpłaty dokonuje się po zakończeniu rekrutacji na wniosek osoby zainteresowanej na jej adres lub konto podane we wniosku.

§ 7

Zakończenie rejestracji i termin składania dokumentów

 

1.      Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty w terminach określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały lub w terminach określonych decyzjami wydziałowych komisji rekrutacyjnych:

1)     wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem),

2)     świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) - kandydat na studia pierwszego stopnia,

3)     świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia)
 i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument,  pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów – kandydat na studia drugiego stopnia,

4)     świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia (wydane przez lekarza medycyny pracy, na obowiązującym druku według rozporządzenia Ministra Zdrowia) - kandydat na kierunki: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne,

5)     poświadczona przez uczelnię kserokopia dowodu osobistego,

6)     oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

7)     1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.

2.        Kandydaci na kierunek lekarski - studia prowadzone w języku angielskim niestacjonarne jednolite magisterskie składają następujące dokumenty:

1)     ankieta osobowa,

2)     list motywacyjny,

3)     odpis notarialny świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kserokopia świadectwa poświadczona przez uczelnię,

4)     oryginał transkryptu ocen ze szkoły średniej,

5)     dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego określony w załączniku nr 3, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim,

6)     poświadczona przez uczelnię kserokopia dokumentu tożsamości,

7)     1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli;

8)     zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku lekarskim,

9)     polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

3.        Kandydat zakwalifikowany do odbywania studiów, który nie złoży kompletu wymaganych dokumentów określonych w ust.1,  zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

4.        Jeżeli liczba kandydatów, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów wynosi co najmniej 20 osób, decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

5.        Jeżeli liczba kandydatów, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów jest mniejsza niż 20 osób:

1)     wydziałowa komisja rekrutacyjna może, po uzgodnieniu z dziekanem, złożyć wniosek o przedłużenie rekrutacji do drugiego terminu określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Decyzję w tej sprawie podejmuje Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna,

2)     dziekan składa wniosek o uruchomienie kierunku lub nieuruchomieniu kierunku i zakończeniu rekrutacji w pierwszym terminie. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

6.        Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może być przyjęty kandydat, posiadający zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym został wydany.

7.        Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, posiadający zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo maturalne i dyplom lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

8.        Kandydat zaproszony do złożenia wymaganych dokumentów na studia stacjonarne
i niestacjonarne prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim jest zobowiązany do potwierdzenia w systemie elektronicznej rekrutacji podjęcia studiów w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. W przypadku braku ww. potwierdzenia kandydat zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

§ 8

Kandydat przyjęty na pierwszy rok studiów powinien we wskazanym przez wydziałową komisję rekrutacyjną terminie, wnieść opłatę za indeks i legitymację w wysokości wskazanej przez system elektronicznej rekrutacji (wniesienie opłaty w terminie późniejszym skutkuje przesunięciem terminu wydania ww. dokumentów).

§ 9

Egzamin wstępny

 

1.        W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest egzamin wstępny (egzamin praktyczny, egzamin pisemny, test, egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian umiejętności) to dla kandydatów legitymujących się „starą maturą” jest to sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.        Zgodnie ze zmianą o systemie oświaty, kandydaci na kierunek lekarski, legitymujących się „starą maturą”, przystępują do egzaminów z przedmiotów określonych w załączniku nr 1 w ramach nowej matury.

3.        Na kierunkach studiów, gdzie obowiązuje egzamin wstępny (egzamin praktyczny, egzamin pisemny, test, egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian umiejętności) dyrektor instytutu/kierownik katedry wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.

4.        Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.

5.        Dyrektor instytutu/kierownik katedry powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.

6.        Kandydaci, którzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ocenę niedostateczną, nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

7.        Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień lub egzaminu praktycznego, jeżeli taki jest przewidziany na danym kierunku.

8.        Egzamin pisemny przeprowadza się w oparciu o przygotowane tematy opracowane w dwóch zestawach, z wyjątkiem testów, które opracowuje się w jednym zestawie.

9.        Na kierunkach nienauczycielskich, przy sprawdzaniu prac pisemnych, nie podlegają ocenie błędy pisowni wynikłe z dysortografii pod warunkiem, iż kandydat przedstawił stosowne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10.     Pisemną pracę egzaminacyjną (test) sprawdza i ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, specjalistów danego przedmiotu. Błędy i ich rodzaje opisuje się w pracy, a w ocenie stosuje się ocenę punktową.

11.     Po zakończeniu egzaminów pisemnych właściwa komisja rekrutacyjna podaje wyniki do wiadomości kandydatów.

12.     Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu według zasad przyjętych w czasie rekrutacji.

13.     Egzamin pisemny jest  prowadzony w sposób uniemożliwiający identyfikację kandydata przez egzaminatora.

14.     Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjną przeprowadza co najmniej trzech egzaminatorów, w tym specjalista z danego przedmiotu.

15.     Egzamin ustny/ rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w takiej samej skali, jak egzamin pisemny.

16.     Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu ustnego/rozmowy kwalifikacyjnej według zasad przyjętych w czasie rekrutacji.

17.     Wydziałowa komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości wyniki egzaminu ustnego bezpośrednio po jego zakończeniu.

§ 10

Komisje rekrutacyjne

 

1.        Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez dziekana oraz Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.

2.        Przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor właściwy ds. studenckich.

3.        W skład wydziałowych komisji rekrutacyjnych wchodzą:

1)     przewodniczący, będący prodziekanem wydziału,

2)     z-ca przewodniczącego, będący prodziekanem wydziału,

3)     sekretarz – będący nauczycielem akademickim lub pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,

4)     z-ca sekretarza – będący nauczycielem akademickim lub pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,

5)     członkowie – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w liczbie nieprzekraczającej liczby kierunków prowadzonych na wydziale.

4.        Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną i wydziałowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 30 kwietnia 2018 r.

5.        Posiedzenie wydziałowej komisji rekrutacyjnej zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

6.        Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

7.        Protokoły z posiedzeń komisji i decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na jej posiedzeniu.

 

§ 11

1.        Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1)     sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego,

2)     zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego,

3)     przyjmowanie i weryfikacja dokumentów składanych przez kandydatów,

4)     przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

5)     sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku lub specjalności studiów w przypadku kierunku filologia), wszystkie  zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego,

6)     podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

7)     pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia; w teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia,

8)     sporządzanie listy rezerwowej,

9)     opiniowanie odwołań,

10)  wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów lub przedłużeniu terminu naboru po uprzednim uzgodnieniu z dziekanem wydziału.

2.        Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.

3.        Do zadań Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)     koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych,

2)     wydawanie decyzji po rozpatrzeniu odwołania od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

 

§ 12

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

 

1.        Dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego mogą być wyłącznie osoby, które dokonały rejestracji i opłaty rekrutacyjnej w przewidzianym terminie.

2.        Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego (m.in. egzamin praktyczny, egzamin pisemny, test, egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian umiejętności) kandydat winien okazać dowód tożsamości.

3.        Z przebiegu egzaminu wstępnego każdego kandydata sporządza się protokół. Wszystkie poprawki dokonywane w protokole powinny być omówione i potwierdzone podpisem przewodniczącego w uzgodnieniu z pozostałymi członkami komisji.

4.        Podstawą odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej do Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§ 13

Dodatkowy nabór

 

1.        Informacja o dodatkowym naborze powinna być podana do publicznej wiadomości. Przy rekrutacji w dodatkowym naborze stosuje się ściśle zasady, tryb postępowania i kryteria kwalifikacji określone w niniejszej uchwale.

2.        W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano pełnej liczby miejsc komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na studia kandydatów, którzy legitymują się dokumentem potwierdzającym  uzyskanie pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego w innej uczelni na tym samym kierunku lub kierunku z tego samego obszaru nauki/sztuki.

 

§ 14

Przepisy szczególne dotyczące zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia

 

1.        Kandydaci niepełnosprawni i przewlekle chorzy, zwani dalej „kandydatami niepełnosprawnymi”, podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.        Organizacja egzaminów dla kandydatów niepełnosprawnych odbywa się we współpracy wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji, zwanego dalej „UCWiR”.

 

§ 15

1.        W przypadku niepełnosprawności kandydata uniemożliwiającej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej zasadami rekrutacji zatwierdzonymi przez Senat dla danego kierunku studiów, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej, na wniosek kierownika UCWiR, podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.

2.        Kierownik UCWiR wnioskuje o zastosowanie zmienionej formy egzaminu na podstawie informacji na temat niepełnosprawności kandydata uzyskanych z:

1)     wniosku kandydata o zmianę formy egzaminów, złożonego w UCWiR najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem egzaminu,

2)     wywiadu przeprowadzonego z kandydatem niepełnosprawnym przez pracownika UCWiR,

3)     analizy dokumentacji medycznej potwierdzającej niepełnosprawność lub chorobę przewlekłą, wystawionej nie wcześniej niż 90 dni przed jej złożeniem w UCWiR oraz – w przypadku osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopii orzeczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Jeśli kierownik UCWiR uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą może wskazać na konieczność jej uzupełnienia.

3.        Informacje o stanie zdrowia kandydata podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

§ 16

1.        W ramach zmiany formy zdawania egzaminów możliwe jest:

1)     przedłużenie czasu trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu może zostać przedłużony maksymalnie o 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu dla pozostałych kandydatów,

2)     stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak komputery, oprogramowanie udźwiękawiające lub alternatywne myszki i klawiatury,

3)     zastosowanie alternatywnej formy zapisu rozumianej jako: pismo Braille’a, druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny,

4)     zamiana formy egzaminu z ustnej na pisemną,

5)     udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy,

6)     zmiana miejsca odbywania się egzaminu.

2.        Jeżeli w danym przypadku istnieje więcej niż jedna alternatywna forma zdawania egzaminu, wyboru formy dokonuje kierownik UCWiR.

3.        W przypadkach nieuwzględnionych w przepisach uchwały decyzję o wprowadzeniu zmienionej formy egzaminu podejmuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej na wniosek kierownika UCWiR.

4.        Nad bezpieczeństwem druku materiałów w alternatywnych formach zapisu czuwa przedstawiciel wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz przedstawiciel UCWiR.

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-05-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-26 12:38:13
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 11:29:35

Liczba wyświetleń strony: 2625

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka