Zmieniona uchwałą nr 14/2018

Uchwała Nr 80/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego

 

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust.1 oraz ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu wyraża zgodę na realizację przez Uczelnię zadania inwestycyjnego  pod nazwą „MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia” dotyczącego rozbudowy infrastruktury naukowo badawczej Wydziału Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego i zwiększenie jej komercyjnego wykorzystania w obszarze badań naukowych z zakresu onkologii, terapii radiacyjnej, posturologii i analizy ruchu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, oś priorytetowa 1 Innowacje i nauka, Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R (PI 1a).

2.      Szacunkowy koszt realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust.1 wynosi 39 944,8 tys. zł.

3.      Uniwersytet wystąpi o finansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 34 148,8 tys. zł w ramach RPO WŚ 2014-2020 w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

4.      Uniwersytet zabezpieczy środki na wkład własny w kwocie 5 786,5 tys. zł.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-09-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-09-29 12:08:27
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 13:15:02

Liczba wyświetleń strony: 963

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka