Uchwała Nr 46/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu za 2016 rok

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.),  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.), § 59 ust. 1 i ust. 3 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu (Dz.U. z 2016 r., poz. 2096) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Mając na względzie połączenie z dniem 31 grudnia 2016 r. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Sandomierzu oraz wstąpienie Uniwersytetu we wszystkie prawa i obowiązki PWSZ, Senat UJK zatwierdza sprawozdanie finansowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu za rok 2016, wykazujące:

1) w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2016 r. po stronie aktywów i pasywów sumę
1 561 316,20 zł,

2) w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 zysk  netto w wysokości
418 882,51 zł,

3) w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zwiększenie stanu środków pieniężnych netto
w ciągu roku obrotowego 2016 o sumę 219 295,11 ,

4) w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2016 do 31.12.2016 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 409 509,63 zł.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-26 11:32:22
Data aktualizacji:2017-05-26 11:32:37

Liczba wyświetleń strony: 1269

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka