Uchwała Nr 66/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 czerwca 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 60/2008 z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie Regulaminu Ceremoniału Uniwersyteckiego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.)  oraz § 59 ust.1 w zw. z § 2 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Ceremoniału Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, stanowiącym załącznik do uchwały  nr 60/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 września 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     występujące w treści Regulaminu wyrazy „Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach”, zastępuje się wyrazami:

„Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 

2)     w § 10 dotychczasową treść ust. 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„3. Dziekani używają tóg czarnej barwy z aksamitnymi pelerynkami, aksamitnymi mankietami, aksamitnym obszyciem zapięcia z przodu oraz aksamitnego biretu w barwach wydziału:

1)   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny – niebieskiej,

2)   Wydział Humanistyczny – jasno – bordowej,

3)   Wydział Matematyczno – Przyrodniczy – fioletowej,

4)   Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania – czarnej,

5)   Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu – jasno – niebieskiej,

6)   Wydział Nauk Społecznych – zielonej,

7)   Wydział Filologiczno – Historyczny – bordowej,

8)   Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu – szarej.”


 

3)     dotychczasową treść § 18 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ § 18

Następnie odbywa się immatrykulacja. Immatrykulacja jest to uroczyste przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu, połączone ze złożeniem stosownego ślubowania. Nowoprzyjęci studenci składają ślubowanie na sztandar Uczelni wedle roty przyjętej przez Senat, powtarzając jej tekst za prorektorem do spraw studenckich i kształcenia. Prorektor do spraw studenckich i kształcenia wręcza studentom indeksy.”

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-30 12:55:10
Data aktualizacji:2017-06-30 12:55:11

Liczba wyświetleń strony: 1126

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka