Uchwała Nr 85/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 56/2017 roku Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów językowych

 

 

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz.U. z 2016, poz. 1842 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów
i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. 2017, poz. 279), § 23, § 24 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,                                         w postępowaniu habilitacyjnym oraz  w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016, poz. 1586) zmienionego rozporządzeniem ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 10 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 271) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 6) lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

 

W uchwale nr 56/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 25 maja 2017 r. uchyla się załączniki 16 - 18 i 20 - 22.

 

§ 2

 

Zatwierdza się wzory dyplomów, odpisów dyplomów i egzemplarzy do akt dyplomów doktora sztuki wydawanych w języku polskim, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały: 

1)     załączniki nr 1-3 – wzory dyplomu, odpisu dyplomu i egzemplarza do akt dyplomu doktora sztuki w przewodzie przeprowadzonym z udziałem jednego promotora, 

2)     załączniki nr 4-6 – wzory dyplomu, odpisu dyplomu i egzemplarza do akt dyplomu doktora sztuki w przewodzie przeprowadzonym z udziałem wielu promotorów. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-09-29 12:32:15
Data aktualizacji:2017-09-29 12:32:15

Liczba wyświetleń strony: 1353

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka