Uchwała Nr 22/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  23 lutego 2017 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia prowadzonego w języku angielskim o nazwie Scandinavian studies (Studia skandynawskie) o profilu ogólnoakademickim


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania tworzy się od  roku akademickiego 2017/2018  kierunek studiów pierwszego stopnia prowadzony w języku angielskim
o nazwie Scandinavian studies o profilu ogólnoakademickim pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

2.    Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów Scandinavian studies na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, który zostanie utworzony na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia,
o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załączniki do uchwały:

1)      załącznik nr 1 - efekty kształcenia w języku polskim,

2)      załącznik nr 2 - efekty kształcenia w języku angielskim.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-24 12:18:06
Data aktualizacji:2017-02-24 12:18:07

Liczba wyświetleń strony: 1162

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka