Traci moc na podstawie Uchwały Nr 244/2019

Zmieniona przez Uchwałami nr 85/2017Nr 14/2019

  Uchwała Nr 56/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wzorów druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów językowych

 

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1842 ze zm.), na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2017, poz. 279), na podstawie §23 i § 24 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 30 września 2016 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności
w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (
Dz.U. z 2016, poz. 1586), zmienionego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017, poz. 271)  oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 6) lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, odpisu dyplomu
  w języku angielskim, stanowiące załączniki 1-2 do niniejszej uchwały.
 2. Opis dokumentów określonych w ust.1:

1)   format dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),

2)   papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2, posiadający:

a)   znak wodny,

b)   zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,

c)   włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,

d)   włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,

e)   tło giloszowe,

f)    ramkę giloszową,

g)   mikrodruk – „UNIWERSYTET  JANA  KOCHANOWSKIEGO”,

h)   druk irysowy;

3)   w odpisie dyplomu oraz odpisie przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio napis „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman  CE 11 pkt,

4)     znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą szóstemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

 

§ 2

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, odpisu dyplomu w języku angielskim, stanowiące załączniki 3-4 do niniejszej uchwały.
 2. Opis dokumentów określonych w ust.1:

1)     format dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),

2)   papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2, posiadający:

a)      znak wodny,

b)   zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,

c)   włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,

d)   włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,

e)   tło giloszowe,

f)    ramkę giloszową,

g)   mikrodruk – „UNIWERSYTET  JANA  KOCHANOWSKIEGO”,

h)   druk irysowy;

3)   w odpisie dyplomu oraz odpisie przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio napis „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman  CE 11 pkt,

4)     znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą siódmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

 

§ 3

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, odpisu dyplomu w języku angielskim, stanowiące załączniki 5-6 do niniejszej uchwały.
 2. Opis dokumentów określonych w ust.1:

1)     format dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),

2)   papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2, posiadający:

a)      znak wodny,

b)   zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,

c)   włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,

d)   włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,

e)   tło giloszowe,

f)    ramkę giloszową,

g)   mikrodruk – „UNIWERSYTET  JANA  KOCHANOWSKIEGO”,

h)   druk irysowy;

3)   w odpisie dyplomu oraz odpisie przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio napis „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman  CE 11 pkt,

4)   znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą siódmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

 

§ 4

 

 1. Zatwierdza się wzór okładki do dyplomu ukończenia studiów określonych w § 1-3, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 2. Opis okładki do dyplomu:

1)   okładka do dyplomu ukończenia studiów wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w okleinę introkal, w kolorze niebieskim odpowiadającym nr pantone 2767C, wklejka – papier celulozowy, biały, jednostronnie powlekany, o gramaturze 120 g/m2,

2)   napisy na okładce oraz godło państwa tłoczone złotą folia; korona godła państwa na okładce na wysokości 110 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło państwa na okładce o wymiarach 550x500 mm; napisy na okładce: „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH” – AmeriGarmnd PL 20 pkt, wersaliki pogrubione, na wysokości  54 mm od górnej krawędzi dyplomu, „DYPLOM” -  AmeriGarmnd PL 50 pkt, wersaliki pogrubione, w odległości 33  mm od nasady godła państwa.

 

§ 5

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim stanowiące załączniki nr 8-11 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim uzyskanych w przewodzie przeprowadzonym z udziałem drugiego promotora, promotora pomocniczego lub kopromotora  stanowiące załączniki nr 12-15 do niniejszej uchwały.
 3. Opis dokumentów określonych w ust. 1 i 2:

1)     dyplomy mają format A3 ( 297 x 420mm),

2)     dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasno-żółtobeżowym o gramaturze 250 – 300 g/m2,

3)     dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm,

4)     dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:

a)   czerwonym - dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazu „DYPLOM” oraz wyrazu „DOKTORA”,

b)   czarnym - dla pozostałego tekstu,

c)   żółtym - dla linii wypełnienia danych;

5)     druk oraz godło uczelni o wysokości 2,3 cm, na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w kolorze czarnym

6)     odpisy dyplomu mają format A4 (210 x 297 mm),

7)     opisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze
115 g/m2

8)     znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą ósmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

 

§ 6

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego doktora sztuki, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim stanowiące załączniki nr 16-19 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim uzyskanych w przewodzie przeprowadzonym z udziałem drugiego promotora, promotora pomocniczego lub kopromotora  stanowiące załączniki nr 20-23 do niniejszej uchwały.
 3. Opis dokumentów określonych w ust. 1 i 2:

1)     dyplomy mają format A3 ( 297 x 420mm),

2)     dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasno-żółtobeżowym o gramaturze 250 – 300 g/m2,

3)     dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm,

4)     dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:

a)      czerwonym - dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazu „DYPLOM” oraz wyrazu „DOKTORA SZTUKI”,

b)   czarnym - dla pozostałego tekstu,

c)   żółtym - dla linii wypełnienia danych;

5)     druk oraz godło uczelni o wysokości 2,3 cm, na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w kolorze czarnym

6)     odpisy dyplomu mają format A4 (210 x 297 mm),

7)     opisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze
115 g/m2

8)     znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą ósmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

 

§ 7

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktora habilitowanego, odpisu,  odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim stanowiące załączniki nr 24-27 do niniejszej uchwały.
 2. Opis dokumentów określonych w ust. 1:

1)     dyplomy mają format A3 ( 297 x 420mm),

2)     dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasno-żółtobeżowym o gramaturze 250 – 300 g/m2,

3)     dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm,

4)     dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:

a) czerwonym - dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazu „DYPLOM” oraz wyrazu „DOKTORA HABILITOWANEGO”,

b) czarnym  –  dla pozostałego tekstu,

c) żółtym – dla linii wypełnienia danych;

5)     druk oraz godło uczelni o wysokości 2,3 cm, na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w kolorze czarnym

6)     odpisy dyplomu mają format A4 ( 210 x 297 mm),

7)     opisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze
115 g/m2.

 

§ 8

 

 1. Zatwierdza się wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 28 do niniejszej uchwały.
 2. Opis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

1)     format świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),

2)     papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2, posiadający:

a)      znak wodny,

b)     zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,

c)      włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,

d)     włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,

e)      tło giloszowe,

f)      ramkę giloszową,

g)     mikrodruk – „UNIWERSYTET  JANA  KOCHANOWSKIEGO”,

h)     druk irysowy,

3)     na drugiej stronie świadectwa zamieszcza się wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin  zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych oraz liczbą punktów ECTS,

4)     druk tekstu odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz odpisu przeznaczonego do akt uczelni; pod nazwą świadectwa ukończenia studiów podyplomowych umieszcza się odpowiednio, napis „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman  CE 11 pkt.

5)     w przypadku świadectw ukończenia studiów podyplomowych potwierdzających uzyskanie kwalifikacji podyplomowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

a)   nazwę kwalifikacji,

b)   znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie szóstym albo siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach
w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem –
w kontrze), arabską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem
(z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się
z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój
i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

 

§ 9

 

 1. Zatwierdza się wzór certyfikatu językowego, stanowiący załącznik nr 29 do niniejszej uchwały.
 2. Opis certyfikatu językowego:

1)     format certyfikatu językowego, odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),

2)     papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2, posiadający:

a)      znak wodny,

b)     zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,

c)      włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,

d)     włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,

e)      tło giloszowe,

f)      ramkę giloszową,

g)     mikrodruk – „UNIWERSYTET  JANA  KOCHANOWSKIEGO”,

h)     druk irysowy.

 

§ 10

 

1.      Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 12/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wzorów druków z późn. zm., z tym że:

1)     podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni mogą wydawać dyplomy ukończenia studiów  zgodnie ze wzorami określonymi na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2017 r.

2)     podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni mogą wydawać dyplomy doktorskie zgodnie ze wzorami określonymi na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 1 czerwca 2017 r.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-05-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-29 08:43:29
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 11:35:41

Liczba wyświetleń strony: 2150

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka